Нэрийн комисс батлах тухай

2014-07-08 00:00:00
2014 оны 07 сарын 08-ны өдөр                                             дугаар А/563                                                       Улаанбаатар хот
 
Нэрийн комисс батлах тухай
 
 
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6 “а”,  Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 280 дугаар тогтоолын 4.1, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 04  дүгээр сарын 07-ны өдрийн 49 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
 
1. “Газар нутаг, хот, суурины гудамж, зам, талбай, үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, хотхон, төлөвлөлтгүй суурьшсан хэсэг, үл хөдлөх эд хөрөнгөд нэр өгөх, нэрийг өөрчлөх, нэрэмжит болгох, санал боловсруулах” үүрэг бүхий нэрийн комиссыг хавсралтаар баталсугай.
 
2. Нэрийн комиссын хурлыг зохион байгуулан, санал боловсруулж, тухай бүр үр дүнг тайлагнаж ажиллахыг Комиссын даргад үүрэг болгосугай.
 
 
 
                                                 НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
                                                 БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
                                                 ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                                           Э.БАТ-ҮҮЛ