“Улаанбаатар хотын эдийн засгийн хөгжлийн стратеги боловсруулах” ажлын хэсэг байгуулах тухай

2014-07-01 00:00:00
2014 оны 06 сарын 27 өдөр                                                                     дугаар А/547                                               Улаанбаатар хот
 
 
“Улаанбаатар хотын эдийн засгийн
 хөгжлийн стратеги боловсруулах”
ажлын хэсэг байгуулах тухай
 
   
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1 дэх хэсэг, Монгол улсын Засгийн газрын 2011 оны 62 дугаар тогтоолын 4 дүгээр зүйлийн 4.2.1 дэх хэсэг, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2013 оны 13/53 дугаар тогтоолоор баталсан Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2014 оны зорилтын 3.10.5 заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
 
1.Улаанбаатар хотын эдийн засгийн хөгжлийн стратеги боловсруулах удирдах болон салбар хороодын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг хавсралтаар баталсугай.
 
2.Ажлын хэсгийн чиг үүргийг уялдуулан зохион байгуулах, үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, удирдлага, зохион байгуулалтаар хангаж ажиллахыг нийслэлийн Эдийн засгийн хөгжлийн газар /Э.Тэмүүлин/-т, хороодын хурлыг зохион байгуулах, стратеги боловсруулах байнгын ажиллагааг хангаж ажиллахыг Ажлын хэсгийн ахлагч нарт тус тус үүрэг болгосугай. 
 
3.Улаанбаатар хотын эдийн засгийн стратегийг 2014 оны 12 дугаар сарын 30-ны дотор боловсруулж дуусган, 2015 оны төсөвт шаардлагатай зардлыг тусгуулахыг нийслэлийн Эдийн засгийн хөгжлийн газар /Э.Тэмүүлин/, Ажлын хэсгийн ахлагч нарт тус тус үүрэг болгосугай.
 
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН
САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН
АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ                                                           Н.БАТАА

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
                                                                               
 
 
 
Нийслэлийн  Засаг  даргын  2014 оны
06 дугаар сарын 30-ны өдрийн
А/547 дугаар захирамжийн хавсралт
 


 “УЛААНБААТАР ХОТЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН
СТРАТЕГИ БОЛОВСРУУЛАХ” АЖЛЫН ХЭСГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН
 
             А. Удирдах хорооны ажлын хэсэг:
 
Ахлагч: Д.Хоролсүрэн           
 
Нийслэлийн Эдийн засгийн хөгжлийн газрын Хөгжлийн бодлого стратегийн хэлтсийн даргыг түр орлон гүйцэтгэгч
Гишүүд: Р.Ягаанцэцэг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн хөгжлийн бодлогын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн
         
 
В.Ганбаатар Нийслэлийн Зураг төслийн хүрээлэнгийн Зураг төслийн хэлтсийн инженер
  Ж.Мөнхсүх               
 
Нийслэлийн Эдийн засгийн хөгжлийн газрын Хөрөнгө оруулалт, хамтын ажиллагааны    хэлтсийн мэргэжилтэн
  Д.Хишигжаргал Нийслэлийн Эдийн засгийн хөгжлийн газрын Хөрөнгө оруулалт, хамтын ажиллагааны хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн
  Д.Ганбат Нийслэлийн Эдийн засгийн хөгжлийн газрын Концесс, төр хувийн хэвшлийн түншлэл, инновацийн хэлтсийн дарга
  Б.Цэнд-Аюуш Нийслэлийн Эдийн засгийн хөгжлийн газрын Захиргааны хэлтсийн дарга
 
            Б. Хөгжил дэвшлийн асуудал эрхэлсэн салбар хорооны ажлын хэсэг:
 
Ахлагч: Д.Хоролсүрэн Нийслэлийн Эдийн засгийн хөгжлийн газрын Хөгжлийн бодлого стратегийн хэлтсийн даргыг түр орлон гүйцэтгэгч
Гишүүд: Б.Сарнай Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Стратеги, бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн мэргэжилтэн
  Г.Батхишиг Нийслэлийн Зураг төслийн хүрээлэнгийн Хөгжлийн менежментийн хэлтсийн дарга
  Т.Ганзориг Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газрын Төлөвлөлт судалгааны хэлтсийн дарга
  Д.Сувдмаа Нийслэлийн Эдийн засгийн хөгжлийн газрын Хөгжлийн бодлого стратегийн хэлтсийн мэргэжилтэн
  Л.Отгончимэг Нийслэлийн Эдийн засгийн хөгжлийн газрын Хөгжлийн бодлого стратегийн хэлтсийн мэргэжилтэн
 
В. Санхүү, татварын асуудал эрхэлсэн салбар хорооны ажлын хэсэг:
 
Ахлагч: Д.Хишигжаргал Нийслэлийн Эдийн засгийн хөгжлийн газрын Хөрөнгө оруулалт, хамтын ажиллагааны хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн
Гишүүд Б.Энхбаяр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Стратеги, бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн мэргэжилтэн
  Б.Норжинлхам Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Стратеги, бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн мэргэжилтэн
 
  Ж.Энхтөр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Стратеги, бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн мэргэжилтэн
  Ц.Хосжигүүр Нийслэлийн Зураг төслийн хүрээлэнгийн эдийн засагч
  Б.Номиндарь
 
 
Р.Болормаа
Нийслэлийн Эдийн засгийн хөгжлийн газрын Хөрөнгө оруулалт, хамтын ажиллагааны хэлтсийн мэргэжилтэн
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн хэлтсийн мэргэжилтэн
     
 
            Г. Дэд бүтэц, тээврийн асуудал эрхэлсэн салбар хорооны ажлын хэсэг:
 
Ахлагч: Д.Ганбат Нийслэлийн Эдийн засгийн хөгжлийн газрын Концесс, төр хувийн хэвшлийн түншлэл, инновацийн хэлтсийн дарга
Гишүүд: О.Амарбаяр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Стратеги, бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн мэргэжилтэн
  Д.Анхбат Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Стратеги, бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн мэргэжилтэн
  Ж.Эрдэнэбат Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газрын Дэд бүтцийн хэлтсийн инженер
  Э.Нямдорж Нийслэлийн Зураг төслийн хүрээлэнгийн эдийн засагч
  Б.Өнөрбат Нийслэлийн Эдийн засгийн хөгжлийн газрын Хөгжлийн бодлого стратегийн хэлтсийн мэргэжилтэн
 
            Д. Боловсрол, эрүүл мэнд болон соёлын асуудал эрхэлсэн салбар хорооны ажлын хэсэг:
Ахлагч:
 
Р.Ягаанцэцэг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн хөгжлийн бодлогын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн
Гишүүд:
 
 Э.Эрдэнэмөнх Нийслэлийн Зураг төслийн хүрээлэнгийн эдийн засагч
  Э.Түмэндэмбэрэл           
 
Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газрын Төлөвлөлт судалгааны хэлтсийн төлөвлөлтийн эдийн засагч
  Х.Жавхлан Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Стратеги, бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн мэргэжилтэн
  Ш.Чанцалнурмаа Нийслэлийн Эдийн засгийн хөгжлийн газрын Хөгжлийн бодлого стратегийн хэлтсийн мэргэжилтэн
  Б.Сэлэнгэ Нийслэлийн Эдийн засгийн хөгжлийн газрын Хөгжлийн бодлого стратегийн хэлтсийн мэргэжилтэн
 
            Ё. Засаг захиргаа хоорондын харилцаа эрхэлсэн салбар хорооны ажлын хэсэг:
 
Ахлагч:
 
 Б.Цэнд-Аюуш Нийслэлийн Эдийн засгийн хөгжлийн газрын Захиргааны хэлтсийн дарга
Гишүүд:
 
 Л.Бямбасүрэн Нийслэлийн Зураг төслийн хүрээлэнгийн зөвлөх архитектор
  Ж.Долгоржав Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Нутгийн захиргаа удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтэн
  Г.Түвшинжаргал Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Стратеги, бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн мэргэжилтэн
  Н.Адъяасүрэн Нийслэлийн Эдийн засгийн хөгжлийн газрын Хөгжлийн бодлого стратегийн хэлтсийн мэргэжилтэн