8 сарын 13-ны өдрийн дүрэм зөрчсөн жолооч нарын мэдээлэл

2013-08-14 00:00:00
Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвд өнгөрөгч амралтын өдрүүдээр  гэрлэн дохионы 114, хурд хэтрүүлсэн 492 зөрчил бүртгэгдсэн байна. Тиймээс жолооч та бүхэн замын хөдөлгөөнд оролцохдоо дүрмээ биелүүлэн соёлтой оролцоно уу гэж Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвөөс анхааруулж байна. 

2013/08/13 07:26:13 8230УБЧ SPEED 75km/h
2013/08/13 09:23:53 8258УНО SPEED 71km/h
2013/08/13 07:02:24 8317УНР SPEED 75km/h
2013/08/13 01:39:52 8320УНР SPEED 73km/h
2013/08/13 20:18:07 8349УНЭ SPEED 71km/h
2013/08/13 09:52:43 8373УНА SPEED 67km/h
2013/08/13 00:46:05 8388УНБ SPEED 79km/h
2013/08/13 14:03:36 8389УБӨ SPEED 75km/h
2013/08/13 20:03:23 8400УНМ SPEED 79km/h
2013/08/13 19:35:57 8406УНЯ SPEED 76km/h
2013/08/13 15:21:28 8410УНМ SPEED 67km/h
2013/08/13 07:50:12 8413УНТ SPEED 79km/h
2013/08/13 08:18:23 8500УНГ SPEED 105km/h
2013/08/13 19:46:28 8566УНБ SPEED 69km/h
2013/08/13 21:52:30 8567УНТ SPEED 74km/h
2013/08/13 22:15:13 8602УНА SPEED 67km/h
2013/08/13 05:04:55 8615УНТ SPEED 72km/h
2013/08/13 07:00:02 8670УНР SPEED 68km/h
2013/08/13 17:00:12 8691УНТ SPEED 74km/h
2013/08/13 11:35:16 8700УБЗ SPEED 67km/h
2013/08/13 17:57:07 8728УБТ SPEED 69km/h
2013/08/13 09:25:43 8764УНЧ SPEED 67km/h
2013/08/13 09:52:46 8774УНС SPEED 82km/h
2013/08/13 17:08:29 8788УНО SPEED 69km/h
2013/08/13 20:01:17 8799УБЦ SPEED 70km/h
2013/08/13 15:13:40 8809УБО SPEED 72km/h
2013/08/13 16:22:28 8833УНР SPEED 67km/h
2013/08/13 22:56:58 8839УНА SPEED 72km/h
2013/08/13 16:57:49 8840УНМ SPEED 70km/h
2013/08/13 07:26:19 8847УНУ SPEED 71km/h
2013/08/13 17:27:54 8850ХӨВ SPEED 72km/h
2013/08/13 06:24:31 8852УНР SPEED 78km/h
2013/08/13 08:00:08 8873УНТ SPEED 79km/h
2013/08/13 21:11:38 8877УБО SPEED 71km/h
2013/08/13 07:05:45 8886УБВ SPEED 87km/h
2013/08/13 18:14:15 8895УНО SPEED 80km/h
2013/08/13 23:19:26 8948УБГ SPEED 68km/h
2013/08/13 23:50:37 8960УБЧ SPEED 71km/h
2013/08/13 09:08:55 8994УНЦ SPEED 68km/h
2013/08/13 20:34:40 8994УНЦ SPEED 80km/h
2013/08/13 16:55:15 9006УНЛ SPEED 70km/h
2013/08/13 22:32:54 9008УНП SPEED 70km/h
2013/08/13 16:57:57 9008УНХ SPEED 68km/h
2013/08/13 07:03:04 9015УНЭ SPEED 77km/h
2013/08/13 17:41:11 9018УНЛ SPEED 68km/h
2013/08/13 22:43:29 9020УНН SPEED 70km/h
2013/08/13 07:16:46 9068УНЭ SPEED 68km/h
2013/08/13 20:41:47 9074УНЛ SPEED 76km/h
2013/08/13 03:54:47 9075УБИ SPEED 67km/h
2013/08/13 09:22:55 9173ДАХ SPEED 74km/h
2013/08/13 20:05:27 9178УБТ SPEED 78km/h
2013/08/13 23:20:17 9191УБО SPEED 74km/h
2013/08/13 15:29:45 9200УНБ SPEED 72km/h
2013/08/13 22:48:45 9203УНО SPEED 71km/h
2013/08/13 13:54:20 9214УНБ SPEED 77km/h
2013/08/13 08:00:20 9257УНТ SPEED 69km/h
2013/08/13 23:16:55 9266УНП SPEED 73km/h
2013/08/13 05:48:36 9321УНР SPEED 72km/h
2013/08/13 10:39:57 9336УНС SPEED 73km/h
2013/08/13 12:30:30 9359УНӨ SPEED 71km/h
2013/08/13 13:41:54 9371УНЗ SPEED 72km/h
2013/08/13 19:36:20 9371УНО SPEED 70km/h
2013/08/13 19:49:20 9400УБИ SPEED 69km/h
2013/08/13 23:38:07 9401УНЭ SPEED 69km/h
2013/08/13 10:55:51 9414УНБ SPEED 68km/h
2013/08/13 05:15:30 9469УНЯ SPEED 82km/h
2013/08/13 17:47:46 9494УНР SPEED 67km/h
2013/08/13 00:41:22 9519УБӨ SPEED 70km/h
2013/08/13 01:36:13 9526УНП SPEED 72km/h
2013/08/13 06:50:40 9576УНП SPEED 72km/h
2013/08/13 01:13:48 9594УНЯ SPEED 71km/h
2013/08/13 22:51:31 9608УНБ SPEED 71km/h
2013/08/13 19:29:35 9677УНЗ SPEED 77km/h
2013/08/13 18:33:43 9699УБЗ SPEED 70km/h
2013/08/13 07:00:21 9759УББ SPEED 70km/h
2013/08/13 09:48:34 9776УНУ SPEED 72km/h
2013/08/13 15:38:03 9778УБС SPEED 68km/h
2013/08/13 12:17:20 9779УБҮ SPEED 68km/h
2013/08/13 16:45:28 9825УНН SPEED 68km/h
2013/08/13 07:10:05 9859УНБ SPEED 73km/h
2013/08/13 18:26:48 9866УНО SPEED 77km/h
2013/08/13 15:29:55 9898УНО SPEED 68km/h
2013/08/13 13:45:11 9911УНО SPEED 74km/h
2013/08/13 06:49:47 9914УНХ SPEED 98km/h
2013/08/13 02:56:30 9946УНӨ SPEED 67km/h
2013/08/13 07:01:52 9960УНП SPEED 81km/h
2013/08/13 01:59:47 9994УНК SPEED 71km/h
2013/08/13 11:32:16 5996УНЧ SIGNAL RED / 0.137
2013/08/13 18:45:14 6168УНМ SIGNAL RED / 0.137
2013/08/13 23:49:12 6323УНП SIGNAL RED / 5.167
2013/08/13 00:32:41 6454УНӨ SIGNAL RED / 0.196
2013/08/13 00:35:04 6677УНД SIGNAL RED / 3.864
2013/08/13 06:22:18 6736УНӨ SIGNAL RED / 0.454
2013/08/13 15:17:54 6874УБС SIGNAL RED / 0.182
2013/08/13 07:39:25 7017УНБ SIGNAL RED / 0.047
2013/08/13 20:55:13 7018УНЭ SIGNAL RED / 0.058
2013/08/13 23:14:28 7116УБЗ SIGNAL RED / 0.073
2013/08/13 08:26:55 7250УБП SIGNAL RED / 0.053
2013/08/13 09:43:38 7355УНН SIGNAL RED / 0.282
2013/08/13 06:51:37 7431УБУ SIGNAL RED / 0.371
2013/08/13 10:46:47 7475ДОА SIGNAL RED / 0.058
2013/08/13 18:41:41 7483СҮА SIGNAL RED / 0.052
2013/08/13 09:14:46 7506УБЧ SIGNAL RED / 0.155
2013/08/13 10:02:56 7715УНЧ SIGNAL RED / 0.3
2013/08/13 11:15:54 7754УНЯ SIGNAL RED / 0.085
2013/08/13 00:34:27 7984УНЭ SIGNAL RED / 0.17
2013/08/13 09:03:01 7995ОРХ SIGNAL RED / 0.181
2013/08/13 14:55:54 7995ОРХ SIGNAL RED / 0.131
2013/08/13 20:06:12 8044УНБ SIGNAL RED / 0.086
2013/08/13 20:57:22 8153УНД SIGNAL RED / 0.133
2013/08/13 21:32:52 8334УБЗ SIGNAL RED / 0.111
2013/08/13 22:55:19 8417УБВ SIGNAL RED / 4.916
2013/08/13 10:09:20 8504УНН SIGNAL RED / 0.08
2013/08/13 13:40:42 8586УБЛ SIGNAL RED / 0.075
2013/08/13 14:01:20 8764УНУ SIGNAL RED / 0.133
2013/08/13 10:46:33 8895УБВ SIGNAL RED / 0.111
2013/08/13 15:47:13 8993УНЗ SIGNAL RED / 0.099
2013/08/13 22:59:28 9082УНП SIGNAL RED / 0.075
2013/08/13 09:08:13 9275УНС SIGNAL RED / 0.051
2013/08/13 11:34:28 9305УНУ SIGNAL RED / 0.199
2013/08/13 09:05:19 9313УНБ SIGNAL RED / 0.04
2013/08/13 13:44:40 9444УНП SIGNAL RED / 0.117
2013/08/13 11:48:55 9564УНС SIGNAL RED / 0.202
2013/08/13 17:36:43 9578УНЭ SIGNAL RED / 0.143
2013/08/13 10:26:56 9673УНН SIGNAL RED / 0.313
2013/08/13 19:59:13 9955УНО SIGNAL RED / 0.216