Нийслэлийн Нутгийн захиргааны байгууллагын Төрийн захиргааны албан хаагчийн Ёс зүйн зөрчлийн 2018 оны мэдээ

2019-01-09 12:31:29