Я.Байгалмааг ажилд томилох тухай

2013-02-06 00:00:00

Монгол  Улсын  Засаг  захиргаа, нутаг дэвсгэрийн  нэгж, түүний удирдлагын  тухай хуулийн  29 дүгээр зүйлийн  29.2, Засгийн  газрын 2011 оны 62 дугаар тогтоолын 4.1,  4.3.1, 4.3.21 дэх заалт, Засгийн газрын 2012 оны “Нийслэлийн Засаг  даргын Тамгын газар, Захирагчийн ажлын албаны бүтцийг батлах тухай” 190 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1.Яндагдоржийн  Байгалмааг  Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн газрын даргын албан үүргийг  түр орлон гүйцэтгэгчээр 2013 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрөөс томилсугай.

2. Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн газрын даргын  ажил хүлээлцүүлэх  комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр томилсугай.

             Комиссын дарга      Ц.Буяндалай           Нийслэлийн Засаг   даргын Хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хамгааллын асуудал хариуцсан орлогч

             Гишүүд                        М.Отгонбаяр           Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн  хөгжлийн  хэлтсийн

                                                                                       дарга

                                                Ж.Энхтөр                  Нийслэлийн  Засаг  даргын  Тамгын 

                                                                                    газрын Санхүү,  төрийн  сангийн 

                                                                                    хэлтсийн мэргэжилтэн

                                                М.Энхжаргал           Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн  захиргааны

                                                                                    удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтэн

                                                Ж.Оюунцог              Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн газрын

                                                                                    нягтлан  бодогч

3. Байгууллагын дүрмийг боловсруулж,  бүтэц, орон  тооны хязгаарыг  батлуулахыг Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн газрын  даргын албан үүргийг  түр орлон гүйцэтгэгч Я.Байгалмаад  даалгасугай.

4. Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн хөгжлийн газрыг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангаж ажиллахыг Нийслэлийн Засаг даргын  Хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн  хамгааллын асуудал хариуцсан орлогч Ц.Буяндалайд  үүрэг болгосугай.

                                        

 

            НИЙСЛЭЛИЙН  ЗАСАГ  ДАРГА

            БӨГӨӨД УЛААНБААТАР

             ХОТЫН  ЗАХИРАГЧ                                                          Э.БАТ-ҮҮЛ