Б.Батцэнгэлийг ажилд томилох тухай

2013-02-05 00:00:00

Монгол  Улсын  Засаг  захиргаа, нутаг дэвсгэрийн  нэгж, түүний удирдлагын  тухай хуулийн  29 дүгээр зүйлийн  29.2 , Монгол  улсын Засгийн  газрын 2011 оны 62 дугаар  тогтоолын 4 дүгээр  зүйлийн 4.3.1, 4.3.2 дэх  заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1.Бавуугийн Батцэнгэлийг Нийслэлийн  Соёл  урлагийн газрын даргын албан үүргийг  түр орлон гүйцэтгэгчээр 2013 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдрөөс томилсугай.

2. Нийслэлийн Соёл урлагийн газрын даргын ажил хүлээлцүүлэх  комиссыг дараах бүрэлдэхүнтэйгээр томилсугай.

 

            Комиссын дарга        Б.Энхцэнгэл          Нийслэлийн     Засаг   даргын Нийгмийн  

                                                                                    хөгжлийн  асуудал хариуцсан орлогч

            Гишүүд                       М.Отгонбаяр            Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын

                                                                                    Нийгмийн  хөгжлийн хэлстийн дарга

                                                Ж.Энхтөр                   Нийслэлийн  Засаг  даргын  Тамгын 

                                                                                    газрын Санхүү,  төрийн  сангийн 

                                                                                    хэлтсийн мэргэжилтэн

                                                М.Энхжаргал             Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын

                                                                                    газрын Төрийн  захиргаа удирдлагын

                                                                                    хэлстийн мэргэжилтэн

                                                О.Эрдэнэцэцэг         Нийслэлийн Соёл урлагийн газрын  

                                                                                    нягтлан  бодогч

3. Б.Батцэнгэлийн  сарын  үндсэн  цалинг 651,700 /зургаан зуун  тавин нэгэн мянга долоон зуу/ төгрөгөөр тогтоож олгохыг Нийслэлийн  Соёл  урлагийн газрын нягтлан  бодогч О.Эрдэнэцэцэгт зөвшөөрсүгэй.

 

 

                                              

            НИЙСЛЭЛИЙН  ЗАСАГ  ДАРГА

            БӨГӨӨД УЛААНБААТАР

            ХОТЫН  ЗАХИРАГЧ                                                             Э.БАТ-ҮҮЛ