Хөрөнгө бүртгэх тухай

2012-12-25 00:00:00

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.2 ”б” дэх заалт, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 78 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 1 дэх заалт, Монгол Улсын Засгийн газрын 2012 оны 01 дүгээр албан даалгавар, Төрийн өмчийн хорооны 2012 оны 46 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2012 оны 92 дугаар тогтоолыг үндэслэн                    ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Нийслэлийн өмчийн эд хөрөнгийн үзлэг тооллогын дүнгээр бүртгэгдэх 3 дүүргийн 5 байгууллагын хөрөнгийг нэгдүгээр хавсралтаар баталсугай.

2. Хавсралтаар батлагдсан тооллогын дүнгээр нийслэлийн өмчийн бүртгэлд тусгагдаагүй 3 дүүргийн 5 байгууллагын нийт 3 751 007 499 /гурван тэрбум долоон зуун тавин нэгэн сая долоон мянга дөрвөн зуун ерэн есөн/ төгрөгийн бүртгэлийн үнэ бүхий эд хөрөнгийг хоёрдугаар хавсралтын дагуу данс бүртгэлдээ бүртгэн авахыг нйислэлийн өмчит төсөвт байгууллага, аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газруудын удирдлагуудад даалгасугай.

3. Нийслэлийн өмчийн нэгдсэн бүртгэлийн санд дээрхи эргэлтийн бус хөрөнгийн хөдөлгөөнтэй холбоотой өөрчлөлтийг хийхийг нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар /Ш.Төмөрбаатар/-т үүрэг болгосугай.

 

 

 

            НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА                                                                                                                БӨГӨӨД УЛААНБААТАР                                                                                                 ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                           Э.БАТ-ҮҮЛ

 

D:2012  zaxiramjХөрөнгө.docx

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Нийслэлийн  Засаг  даргын  2012 оны

                                                                        ...................................сарын ........-ны өдрийн

                                                                         ...................................захирамжийн нэгдүгээр   

                                                                                          хавсралт

 

 

 

 

 

НИЙСЛЭЛИЙН ӨМЧИД ШИНЭЭР БҮРТГЭХ

ХӨРӨНГИЙН НЭГДСЭН ЖАГСААЛТ

 

                                                                                                   /төгрөгөөр/

Дүүрэг

Байгууллагын нэр

Бүртгэх хөрөнгийн дүн

1

Чингэлтэй

Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар

                             584,443,900

2

Чингэлтэй

117 дугаар сургууль

                          1,704,073,068

3

Сүхбаатар

166 дугаар цэцэрлэг

                             450,000,000

4

Баянзүрх

 

                             514,000,000

5

Баянзүрх

6 дугаар цэцэрлэг

                             498,490,481

     НИЙТ ДҮН

 

                         3,751,007,449

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

                        Нийслэлийн Засаг даргын 2012 оны ....

               ....................... сарын ... -ны өдрийн .....................

                        захирамжийн хоёрдугаар хавсралт

 

 

 

 

               
               
                     

НИЙСЛЭЛИЙН ӨМЧИД ШИНЭЭР БҮРТГЭХ ЭД ХӨРӨНГИЙН ЖАГСААЛТ

 

                       

Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар

 

Дүүргийн нэр

Байгууллагын нэр

Хөрөнгийн нэр

Хүчин чадал

Ашиглалтад орсон огноо

Тоо ширхэг

Нэг бүрийн

Нийт үнэ, мян.төг

 

хэмжих нэгж

биет хэмжээ

үнэ, мян.төг

 

1

ЧД

НӨХГ

Шуудангийн 46-р салбар

м2

207

1999

1

       112,959,900

     112,959,900.0

 

2

ЧД

НӨХГ

Шуудангийн 49-р салбар

м2

157.3

1999

1

         85,674,900

       85,674,900.0

 

3

ЧД

НӨХГ

Шуудангийн 23-р салбар

м2

124

1999

1

         67,666,800

       67,666,800.0

 

4

ЧД

НӨХГ

Шуудангийн 26-р салбар

м2

64

1999

1

         34,924,000

       34,924,000.0

 

5

ЧД

НӨХГ

Шуудангийн 24-р салбар

м2

160

1999

1

         87,312,000

       87,312,000.0

 

6

ЧД

НӨХГ

Шуудангийн 21-р салбар

м2

228

1999

1

       124,419,600

     124,419,600.0

 

7

ЧД

НӨХГ

Шуудангийн 44-р салбар

м2

67

1999

1

         36,561,900

       36,561,900.0

 

8

ЧД

НӨХГ

Шуудангийн 20-р салбар

м2

64

1999

1

         34,924,800

       34,924,800.0

 

 

 

 

Дүн

 

 

 

 

 

8

       584,443,900

     584,443,900.0

 

                 

 

 

 

 

ЧД-ийн 117 дугаар сургууль