Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2010-02-08 00:00:00

     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нзгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсгийг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ НЬ:

     Нэг.Хан-Уул Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас ирүүлсэн шийдвэрүүдийг хянан дүгнэлт гаргах үүрэг бүхий Ажлын хэсгийг дараахь бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай.
Ажлын хэсгийн дарга

  • Б.Баатарзориг   Нийслэлийн Засаг даргын нэгдүгээр орлогч

Гишүүд

  • Ц.Болдсайхан   Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга
  • Х.Самбаа          Нийслэлийн Засаг даргын Хүний нөөцийн зөвлөх
  • Ү.Ганболд         Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга

Нарийн бичгийн дарга

  • О.Машбат           Нийслэлийн Засаг даргын хуулийн зөвлөх, Хууль зүйн хэлтсийн дарга

     Хоёр.Холбогдох баримт бичигтэй танилцан дүгнэлт гаргаж, 2010 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдрийн дотор танилцуулахыг Ажлын хэсэг /Б.Баатарзориг/-т даалгасугай.

 

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧ Г.МӨНХБАЯР