Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай

2010-09-06 00:00:00
     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1, 46.3 дахь хэсэг, 47 дугаар зүйл, Монгол Улсын 2010 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хууль, Эрүүл мэндийн сайдын 2010 оны 289 дугаар тушаалыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
 
     Нэг. Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2010 онд санхүүжих Эрүүл мэндийн сайдын багцаас нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжин хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын ажлын худалдан авах ажиллагааг холбогдох хууль журамд нийцүүлэн зохион байгуулж, гүйцэтгэл үр дүнг нийслэлийн Засаг даргын өмнө хариуцан ажиллахыг нийслэлийн Засаг даргын орлогч Ц.Цогзолмаад даалгасугай.
 
     Хоёр. Эрх шилжүүлэн хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалтыг хавсралтаар баталсугай.
 
     Гурав. Хөрөнгийн зарцуулалтад хяналт тавьж ажиллахыг Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс /Э.Ганхүү/, ажлын гүйцэтгэлд захиалагчийн хяналт тавьж ажиллахыг нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар /Ц.Ганхүү/, хөрөнгө оруулалтаар бий болсон хөрөнгийг нийслэлийн өмчид бүртгэн авч, эзэмшилт, ашиглалтын байдалд хяналт тавьж ажиллахыг нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар /Ч.Однасан/-т даалгасугай.
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧ Г.МӨНХБАЯР

Нийслэлийн Засаг даргын 2010 оны 9 дүгээр сарын
6-ны өдрийн 625 тоот захирамжийн хавсралт

ЭРХ ШИЛЖҮҮЛЭН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ,
АРГА ХЭМЖЭЭ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЖАГСААЛТ

сая/төг


Төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн нэр, хүчин чадал, байршил

Хэрэгжүүлэх хугацаа

Төсөвт өртөг

2010 онд санхүүжих

1

Дүүргийн төрөх эмнэлгийн барилга, зураг төсөв /УБ, БЗД/

2010

500.0

500.0

2

Дүүргийн спорт цогцолбор, 1000 суудал /УБ, ЧД/

2010

 

2,561.3

10.0

3

Дүүргийн спорт цогцолбор, 1000 суудал /УБ, СБД/

2010

2,561.3

10.0

4

Дүүргийн спорт цощолбор, 1000 суудал /УБ, БЗД/

2010

2,561.3

10.0

5

Дүүргийн спорт цогцолбор, 1000 суудал /УБ, БГД/

2010

2,561.3

10.0

6

Дүүргийн өвлийн спорт цогцолбор, 1000суудал/УБ, ХУД/

2010

3,000.0

10.0

7

Дүүргийн спорт цогцолбор, 700 суудал /УБ, Налайх/

2010

2,561.3

10.0

8

Худалдан авсан байрыг хүүхдийн эмнэлэг болгон засварлах, тохижуулах, зарим шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах /УБ/

2010

200.0

200.0

 

Нийт

 

16506.5

760.0