Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/1362 Газар ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2019-12-25
А/1361 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2019-12-25
А/1360 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2019-12-25
А/1359 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2019-12-25
А/1358 Орон сууц, нийтийн аж ахуйн үйлчилгээг сайжруулах зарим арга хэмжээний тухай 2019-12-25
А/1357 Хөрөнгө гаргах, эрх шилжүүлэх тухай 2019-12-25
А/1355 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-12-25
А/1352 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2019-12-24
А/1351 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2019-12-24
А/1350 Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээг өөрчилж, эзэмших эрх олгох тухай 2019-12-24
А/1346 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-12-20
А/1343 Болзолт уралдаан зарлах тухай 2019-12-20
А/1340 “Төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт, архив, албан хэрэг хөтлөлт”-ийн Улсын үзлэгийн дүнгийн тухай 2019-12-20
А/1338 Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт, хороо, нэр өөрчлөх тухай 2019-12-19
А/1337 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2019-12-19
А/1336 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2019-12-19
А/1331 Захирамжийн хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай 2019-12-19
А/1330 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-12-18
А/1329 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-12-18
А/1328 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-12-18