Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/1079 Хөрөнгө гаргах тухай 2013-12-09
А/1078 Хөрөнгө гаргах тухай 2013-12-09
А/1077 Иргэдэд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар өмчлүүлэх,шийдвэрийн зарим заалтыг өөрчлөх, хүчингүй болгох тухай 2013-12-09
А/1075 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2013-12-09
А/1075 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2013-12-09
А/1074 Журам батлах тухай 2013-12-04
А/1073 Захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай 2013-12-04
А/1072 Урамшуулал олгох тухай 2013-12-03
А/1071 Мөнгөн төлбөрийн орлогын зарцуулалтын тухай 2013-12-04
А/1070 Цэргийн бүртгэл явуулах тухай 2013-12-03
А/1069 БНСУ-д албан томилолтоор ажиллах тухай 2013-12-03
А/1068 Удирдлагын гэрээг хаах тухай 2013-12-03
А/1067 Удирдлагын гэрээг хаах тухай 2013-12-03
А/1066 Удирдлагын гэрээг хаах тухай 2013-12-03
А/1065 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2013-12-04
А/1064 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2013-12-04
А/1063 Хөрөнгө гаргах тухай 2013-12-04
А/1062 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2013-12-04
А/1061 Нийслэлийн Засаг даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгүүлэх тухай 2013-12-03
А/1060 Хөрөнгө гаргах тухай 2013-12-03