Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/867 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2018-09-17
А/866 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2018-09-17
А/864 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-09-14
А/863 Эрх шилжүүлэх тухай 2018-09-13
А/862 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2018-09-13
А/860 Нийслэлийн 2018 оны хоёрдугаар ээлжийн цэрэг халах, татах ажил зохион байгуулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2018-09-13
А/858 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-09-13
А/857 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-09-13
А/856 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-09-13
А/854 Газар ашиглах эрх олгох тухай 2018-09-12
А/853 Нийслэлийн өмчид тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай 2018-09-12
А/851 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-09-12
А/848 Эрх шилжүүлэх тухай 2018-09-11
А/847 Гадаад томилолтын тухай 2018-09-11
А/846 Гадаад томилолтын тухай 2018-09-11
А/845 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-09-11
А/842 Гадаад томилолтын тухай 2018-09-11
А/841 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2018-09-10
А/839 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт, байршил, нэр, эдэлбэрийн хэлбэр өөрчлөх тухай 2018-09-10
А/838 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжилж, төсөл хэрэгжүүлэх эрх олгох тухай 2018-09-10