Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/929 Иргэдэд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар өмчлүүлэх, шийдвэрийн зарим заалтыг өөрчлөх, хүчингүй болгох тухай 2013-10-08
А/928 Эргэлтийн бус хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2013-10-08
А/927 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2013-10-08
А/926 БНХАУ-д Олон улсын хуралд оролцуулах тухай 2013-10-07
А/925 Журам батлах тухай 2013-10-07
А/924 Төслийн удирдах хороо байгуулах тухай 2013-10-07
А/923 Хөрөнгө гаргах тухай 2013-10-07
А/922 Хөрөнгө гаргах тухай 2013-10-07
А/921 “Монгол наадам цогцолбор” орон нутгийн өмчит төсөвт үйлдвэрлэлийн газрын бүтэц, орон тоог батлах тухай 2013-10-04
А/920 Журам батлах тухай 2013-10-02
А/919 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2013-10-02
А/918 Хөшөө шилжүүлэн байрлуулах тухай 2013-10-02
А/917 Бүтэц, орон тоог батлах тухай 2013-10-01
А/916 Хөрөнгө гаргах тухай 2013-10-01
А/915 Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/307, А/309 дүгээр захирамжийн хэрэгжилтийг хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2013-10-01
А/914 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-10-01
А/913 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-10-01
А/912 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2013-10-01
А/911 Гудамж талбайн гэрэлтүүлгийн удирдлагын самбар, тэжээлийн кабель шинэчлэлтийн ажлыг зохион байгуулах тухай 2013-10-01
А/910 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-10-01