Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/403 Иргэдэд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар өмчлүүлэх,шийдвэрийн зарим заалтыг өөрчлөх, хүчингүй болгох тухай 2014-05-20
А/402 Сургууль байгуулах тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014-05-20
А/401 Цэцэрлэг байгуулах тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014-05-20
А/400 Ажлын хэсэг томилох тухай 2014-05-20
А/398 Тээврийн хэрэгсэл худалдаж авахыг зөвшөөрөх тухай 2014-05-17
А/389 Газар эзэмшүүлэх эрхийг баталгаажуулах тухай 2014-05-15
А/388 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт өөрчлөх, байршил шилжүүлэх тухай 2014-05-15
А/387 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн хугацаа сунгах тухай 2014-05-15
А/386 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрх шилжүүлэх тухай 2014-05-15
А/384 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2014-05-15
А/383 Төсвийн хэмнэлт, орлого давалт, үлдэгдэл санхүүжилтийн тухай 2014-05-19
А/381 Люксембургийн Их Вант улсад томилолтоор явуулах тухай 2014-05-15
А/380 Ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон орон сууцныг шинэчлэн сайжруулах гурван талт гэрээний загвар батлах тухай 2014-05-15
А/379 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2014-05-14
А/378 Хөрөнгө гаргах тухай 2014-05-14
А/377 Санхүүжилтийн түр горим тогтоох тухай 2014-05-14
А/376 Хөрөнгө гаргах тухай 2014-05-14
А/375 Төгсөлтийн баярын үеэр авах зохион байгуулалтын арга хэмжээний тухай 2014-05-14
А/374 Нөхөх олговрын хөрөнгө гаргах тухай 2014-05-14
А/373 Хөрөнгө гаргах тухай 2014-05-08