Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/425 Дотоод аудитын хороог шинэчлэн байгуулах тухай 2014-05-27
А/421 Нөхөх олговор олгох тухай 2014-05-27
А/420 Нөхөх олговрын хөрөнгө гаргах тухай 2014-05-27
А/419 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014-05-27
А/418 Төслийн удирдах хороо байгуулах тухай 2014-05-27
А/417 Хөрөнгө бүртгэлээс хасах тухай 2014-05-27
А/416 Шагнах тухай 2014-05-26
А/415 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжлах тухай 2014-05-26
А/414 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжлах тухай 2014-05-26
А/413 Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газрын захирлуудын хөдөлмөрийн хөлсийг шинэчлэн тогтоох тухай 2014-05-26
А/412 Ой тэмдэглэх тухай 2014-05-26
А/411 Хөрөнгө гаргах тухай 2014-05-23
А/410 Агаарын бохирдлын суурин эх үүсвэрийн нэгдсэн тоо бүртгэл явуулах тухай 2014-05-23
А/409 Журам батлах тухай 2014-05-23
А/408 Цэргийн дүйцүүлэх албан хаагчдын сургалт явуулах тухай 2014-05-21
А/407 ХБНГУ-ын Берлин хотод томилолтоор явуулах тухай 2014-05-21
А/406 Хөрөнгө гаргах тухай 2014-05-20
А/406 Хөрөнгө гаргах тухай 2014-05-20
А/405 Хөрөнгө гаргах тухай 2014-05-20
А/404 Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2014 оны ”Журам батлах тухай” 5/14 дүгээр тогтоолыг хэрэгжүүлэх тухай 2014-05-20