Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/468 Худалдаа үйлчилгээний зарим байгууллагуудын ажиллах цагийн хуваарьт зохицуулалт хийх тухай 2014-06-04
А/467 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжлах тухай 2014-06-04
А/466 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжлах тухай 2014-06-04
А/465 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжлах тухай 2014-06-04
А/464 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжлах тухай 2014-06-04
А/463 АНУ-д сургалтад хамруулах тухай 2014-06-03
А/462 Нөхөх олговор олгох тухай 2014-06-03
А/461 Хүүхдийн зуслан ажиллуулах тухай 2014-06-02
А/460 Шагнах тухай 2014-06-02
А/459 Нөхөх олговор олгох тухай 2014-06-02
А/457 Газар ашиглах эрхийг дуусгавар болгож, эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2014-05-30
А/456 Газар эзэмших эрхийг дуусгавар болгож, эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2014-05-30
А/455 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2014-05-30
А/454 Газар олгох тухай 2014-05-30
А/452 Хөрөнгө гаргах тухай 2014-05-30
А/451 Хөтөлбөр, журам батлах тухай 2014-05-30
А/450 Журам батлах тухай 2014-05-30
А/449 Стандартын үзлэг, шалгалт зохион байгуулах тухай 2014-05-30
А/448 Зөвшөөрөлгүй зочид буудал, дэн буудлуудад авах арга хэмжээний тухай 2014-05-30
А/447 Хууль таны хөтөч уралдааны тухай 2014-05-30