Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/53 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-01-24
А/51 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-01-24
А/49 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-01-24
А/48 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2019-01-23
А/46 Нийслэлийн өмчид тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай 2019-01-23
А/45 Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт өөрчлөх тухай 2019-01-23
А/44 Зөвлөгөөн зохион байгуулах тухай 2019-01-22
А/43 Агаар цэвэршүүлэгчийг хуваарилах тухай 2019-01-22
А/42 Нийслэлийн өмчид хөрөнгө бүртгэх тухай 2019-01-22
А/41 Нийслэлийн өмчид тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай 2019-01-22
А/40 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-01-22
А/38 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2019-01-21
А/37 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2019-01-21
А/36 Нийслэлийн өмчид хөрөнгө бүртгэх тухай 2019-01-21
А/35 Нийслэлийн өмчид хөрөнгө бүртгэх тухай 2019-01-21
А/34 Нийслэлийн өмчид хөрөнгө бүртгэх тухай 2019-01-21
А/33 Тээврийн хэрэгсэл бүртгэх тухай 2019-01-21
А/32 Нийслэлийн өмчид хөрөнгө бүртгэн авах тухай 2019-01-21
А/31 Төсвийн сарын хуваарь батлах тухай 2019-01-21
А/29 Санхүүжилтийн тухай 2019-01-21