Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/289 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2021-04-15
А/288 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2021-04-15
А/287 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2021-04-15
А/286 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2021-04-15
А/285 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2021-04-15
А/284 Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай 2021-04-15
А/283 Төрийн бус байгууллага, мэргэжлийн холбоодоор зарим ажил, үйлчилгээг гүйцэтгүүлэх тухай 2021-04-15
А/282 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-04-15
А/281 Хөрөнгө гаргах тухай 2021-04-14
А/280 Боловсрол сургалтын байгууллага байгуулах тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2021-04-14
А/279 Хугацаат цэргийн албаны татлагын ажлыг зохион байгуулах тухай 2021-04-14
А/278 Нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс барилга, байгууламж хасах тухай 2021-04-14
А/277 Нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс барилга, байгууламж хасах тухай 2021-04-14
А/276 Стандарт, норм, дүрмийг мөрдүүлэх арга хэмжээний тухай 2021-04-14
А/275 Захирамжийн хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай 2021-04-13
А/273 Эрх шилжүүлэх тухай 2021-04-13
А/272 Ерөнхий боловсролын сургуулийг өөрчлөн байгуулах тухай 2021-04-13
А/271 Ажилтан, албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах талаар авах арга хэмжээний тухай 2021-04-13
А/265 Гамшгаас хамгаалах бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэнтэй холбогдуулан авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 2021-04-09
А/264 Эрх шилжүүлэх тухай 2021-04-08