Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/120 Хөрөнгө гаргах тухай 2021-03-01
А/95 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-02-18
А/94 Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, хуралдааны журмыг шинэчлэн батлах тухай 2021-02-18
А/92 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, тусгай зөвшөөрлийн үйл ажиллагааны чиглэл нэмэх тухай 2021-02-16
А/91 Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2021-02-10
А/90 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-02-10
А/89 Мэргэжлийн зөвлөл /комисс/-ийн дүрэм, бүрэлдэхүүнийг батлах тухай 2021-02-10
А/88 Хөрөнгө гаргах тухай 2021-02-10
А/87 Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт хэсэгчилсэн байдлаар шилжүүлсэнтэй холбогдуулан авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 2021-02-10
А/86 Гамшгаас хамгаалах бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэн хугацаанд худалдаа, үйлчилгээний талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2021-02-10
А/85 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-02-10
А/84 Газар өмчлөх эрхийг дуусгавар болсонд тооцох тухай 2021-02-10
А/82 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн зориулалт, нэр, хаяг өөрчлөх тухай 2021-02-10
А/81 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2021-02-10
А/80 Тээврийн хэрэгсэл балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2021-02-10
А/79 Аялал жуулчлалыг дэмжих зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэх тухай 2021-02-10
А/78 Хөрөнгө гаргах тухай 2021-02-10
А/77 Газар эзэмших эрхийн хаяг өөрчлөх тухай 2021-02-10
А/76 Газар өмчлөх эрхийг дуусгавар болсонд тооцох тухай 2021-02-10
А/75 Автотээврийн болон өөрөө явагч Хэрэгслийн албан татвар, агаарын бохирдлын төлбөр, авто зам ашигласны төлбөр хураах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2021-02-09