Нөхөх олговрын хөрөнгө гаргах тухай

2014-08-05 00:00:00
2014 оны 08 сарын 05 өдөр                                                                     дугаар А/676                                          Улаанбаатар хот
 
 
Нөхөх олговрын хөрөнгө
 гаргах тухай
 
 
            Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн  29.2, Монгол Улсын Газрын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1.4, 43 дугаар зүйлийн 43.2, 43.4, Монгол Улсын Иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 32 дугаар зүйлийн 32.1.3, 32.3, 32.5.1, 32.5.2, 32.6, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2013 оны “Бага сургуулийн барилгын байршил тогтоох тухай” 9/35 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн  ЗАХИРАМЖЛАХ нь:   
 
1. Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны  12 дугаар сарын 23-ны А/1130 дугаар захирамжаар нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр Сонгинохайрхан дүүргийн 11 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт шинээр баригдах бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын барилгын газарт орсон иргэдийн өмчлөлийн газар дээр байгаа үл хөдлөх эд хөрөнгийн нөхөх олговрын хөрөнгийн хэмжээг хавсралтаар баталсугай.
 
2. Хавсралтад дурьдсан 6 иргэнд олгох 194870230 /нэг зуун ерэн дөрвөн сая найман зуун далан мянга хоёр зуун гучин/ төгрөгийн нөхөх олговрыг нийслэлийн газар чөлөөлөх 2014 оны зардлаас санхүүжүүлэхийг Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс  /Э.Ганхүү/-т зөвшөөрсүгэй.
 
3. Иргэн, аж ахуйн нэгжийн өмчлөл, эзэмшлийн газар дээрх үл хөдлөх хөрөнгийн нөхөх олговрын гэрээг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу  тохиролцон байгуулж гэрээнд заасан хугацаанд газар чөлөөлөхийг  нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар /Ш.Төмөрбаатар/-т даалгасугай.
 
4. Энэ захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Нийслэлийн Засаг даргын Нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч Ц.Энхцэнгэлд үүрэг болгосугай.                                                                                      
 
 
                       
                       
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН
САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН
АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ                                                           Н.БАТАА               
 

Нийслэлийн  Засаг  даргын  2014 оны
08 дугаар сарын 05-ны өдрийн
А/676 дугаар захирамжийн хавсралт
                                                                                         
 
 
 
СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН 11 ДҮГЭЭР ХОРООНЫ НУТАГ ДЭВСГЭРТ БАРИГДАХ
БАГА СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ЦОГЦОЛБОР БАРИЛГЫН ТРАССТ ОРСОН ИРГЭДИЙН
ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД  ХӨРӨНГИЙН НӨХӨХ ОЛГОВРЫН ТӨСӨВ
          
д/д Газар өмчлөгч, эзэмшигчийн нэр
/Регистрийн дугаар/
Хаяг,
хашааны дугаар
Хөрөнгийн нөхөх олговрын хэмжээ үнэ /төгрөг/ Цэцэрлэгийн барилгын газарт орсон газрын үнэлгээ  
Эдэлбэрийн
хэлбэр
Нийт /төг
үл хөдлөх хөрөнгө эд хөрөнгө Хэмжээ  /м2/ Үнэ
/төгрөг/
0 1 2 3 4 5 6 7 8
 
1
Түнжин
Амарсайхан
/ЖЮ78100272/
СХД 11 дүгээр хороо,Овоотын
 9-313Б тоот
 
24 318 018
 
 
3 857 982
 
496
 
 
21 824 000
 
 
өмчилсөн
 
50 000 000
 
2
Цунхал
Дунгармаа
/ИЦ76052263/
 СХД 11 дүгээр  хороо,Овоотын
9-313 тоот
 
0
 
 
5 016 000
 
 
636
 
 
27 984 000
 
 
       өмчилсөн
 
33 000 000
 
 
3
Цунхал
Уртнасан
/ИЦ78050183/
СХД 11 дүгээр  хороо,Овоотын
9-313А тоот
 
0
 
7 108 000
 
293
 
12 892 000
 
өмчилсөн
 
20 000 000
 
4
         Намсрай
Эрдэнэцогт
/ДЮ56041809/
СХД 11 дүгээр  хороо,Овоотын
9-313В тоот
 
0
 
3 474 230
 
484
 
21 296 000
 
өмчилсөн
 
24 770 230
 
5
Чимэд
Мандалцэцэг
/МС71073001/
СХД 11 дүгээр  хороо,Овоотын
9-314Б тоот
 
0
 
   10 832 000
 
322
 
14 168 000
 
өмчилсөн
 
25 000 000
 
6
Баярхүү
Ундармаа
/ФД83062524/
СХД 11 дүгээр  хороо,Овоотын
9-314А тоот
 
0
 
0
 
421
 
42 100 000
 
өмчилсөн
 
42 100 000
 
Нийт-6
 
24 318 018
 
30 288 212
 
   2652
 
140264000
 
   
194 870 230