Тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай

2014-07-25 00:00:00
2014 оны 7 дугаар сар 25                                                                             А/639                                                                     Улаанбаатар хот
 
 
Тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай
 
 
                Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.2-ын “а”, 29.2, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 78 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 1 дэх заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 66 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Нийслэлийн өмчит хуулийн этгээдийн эд хөрөнгийн хөдөлгөөн, түүнтэй холбоотой бусад харилцааг зохицуулах журам”-ын 2.4 дэх заалт, Төрийн өмчийн хорооны 2013 оны “Автобусны хөдөлгүүрийн багтаамж, үнийн дээд хязгаар тогтоох тухай” 403 дугаар тогтоолын 2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
 
               1. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд суралцдаг тусгай сургуулиудын албан хэрэгцээнд зориулан улсын төсвийн хөрөнгөөр бэлтгэгдсэн нийт 422 125 000 /дөрвөн зуун хорин хоёр сая нэг зуун хорин таван мянга/ төгрөгийн үнэ бүхий хавсралтад заасан 4 автобусыг нийслэлийн өмчид бүртгэн авсугай.
 
             2. Нийслэлийн өмчид бүртгэн авсан дээрх эд хөрөнгийг данс бүртгэлдээ тусган эзэмшил, ашиглалтыг хариуцаж ажиллахыг хавсралтад заасан эзэмшигч байгууллагуудын захирал нарт даалгасугай.
 
                 3. Захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар /Ш.Төмөрбаатар/-т үүрэг болгосугай.
 
 
 
 
                                                                 НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
                                                                 БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
                                                                 ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                                           Э.БАТ-ҮҮЛ
 
 
                                                                                                                             Нийслэлийн  Засаг  даргын  2014 оны
                                                                                                                                   ................сарын ........-ны өдрийн
                                                                                                                                     .................захирамжийн хавсралт
 
 
 
НИЙСЛЭЛТИЙН ӨМЧИД БҮРТГЭХ ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ЖАГСААЛТ
 
 
д/д
 
Хөрөнгийн нэр
 
Марк
 
Арлын дугаар
 
Хөдөлгүүрийн дугаар
 
Улсын дугаар
 
Суудлын тоо
 
Ангилал, хөдөлгүүрийн багтаамж
 
Бүртгэлийн үнэ
 
Эзэмшигч байгууллага
 
1.
 
 
 
Автобус
 
Hyundai, County
 
KMJHG17LPEC063074
 
D4ALE560782
 
4970 УНН
 
21
 
D, 3300 cc
 
144 250 000
 
БГД-ийн  70 дугаар сургууль
 
 
2.
 
 
 
Автобус
 
Hyundai, County
 
KMJHG17LPEC063069
 
D4ALE560786
 
8676 УНЕ
 
24
 
D, 3900 cc
 
92 625 000
 
СБД-ийн 25 дугаар сургууль
 
 
3.
 
 
 
Автобус
 
Hyundai, County
 
 
KMJHG17FPEC062202
 
D4AFD553425
 
1263 УНИ
 
24
 
D, 3900 cc
 
92 625 000
 
ХУД-ийн  63 дугаар сургууль
 
 
4.
 
 
 
Автобус
 
Hyundai, County
 
 
KMJHG17LPEC063072
 
D4ALE560783
 
0455 УНИ
 
24
 
D, 3900 cc
 
92 625 000
 
БЗД-ийн  55 дугаар сургууль
 
 
Дүн
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
422 125 000