Тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай

2014-07-23 00:00:00
2014 оны 07 дугаар  сарын 23-ны өдөр                                                         А/614                                                                      Улаанбаатар  хот
 
 
 
 
Тээврийн хэрэгсэл бүртгэн
 авах тухай
 
 
                  Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.2-ын “а”, 29.2, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 78 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 1 дэх заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 66 дугаар тогтоолоор батлагдсан батлагдсан “Нийслэлийн өмчит хуулийн этгээдийн эд хөрөнгийн хөдөлгөөн, түүнтэй холбогдох бусад харилцааг зохицуулах журам”-ын 3.2.2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
 
                1. Орон нутгийн хөгжлийн сан болон дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар бэлтгэгдсэн нийт 153 710 000 /нэг зуун тавин гурван сая долоон зуун арван мянган/ төгрөгийн үнэ бүхий хавсралтад заасан тээврийн хэрэгслийг  нийслэлийн өмчид бүртгэн авсугай.
 
            2. Нийслэлийн өмчид бүртгэгдэж буй тээврийн хэрэгслийг хавсралтын дагуу данс бүртгэлдээ бүртгэн авч, ашиглалт, хамгаалалтыг хариуцан ажиллахыг эзэмшигч байгууллагын дарга, захирал нарт даалгасугай.
 
               3. Захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар /Ш.Төмөрбаатар/-т үүрэг болгосугай.
 
 
 
 
                                                                        НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
                                                                        БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
                                                                        ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                                            Э.БАТ-ҮҮЛ
 
 
 
 
 
 
 
 
Нийслэлийн  Засаг  даргын  2014 оны
                                                                                                                                        ...................................сарын ........-ны өдрийн
                                                                                                                                         ...................................захирамжийн хавсралт
 
 
           НИЙСЛЭЛИЙН ӨМЧИД БҮРТГЭХ ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ЖАГСААЛТ
                                                                                                          
Хөрөнгийн нэр Марк Арлын дугаар Хөдөлгүүр Үйлдвэр-лэсэн он Тоо хэмжээ Нэг бүрийн үнэ Нийт үнэ Эзэмшигч байгууллагын нэр Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр
Суудлын автомашин Toyota Hilux TRN2150006085 2700сс 2005    35,710,000    35,710,000  НӨХГ Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалт/ИТХ-ын 2013 оны 7/31 тогтоол/
Экскаватор ДЭМ1142 92201298 76225 2014 1   118,000,000  118,000,000  Чандмань-Налайх НӨҮГ  Дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн сан /ИТХ-ын 2014 оны 30 тогтоол/
Нийт дүн              153,710,000