Өргөдлийн маягт, тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний загвар батлах тухай

2014-07-07 00:00:00
2014 оны 07 сарын 07-ны өдөр                                                             дугаар А/556                                          Улаанбаатар хот
 
 
Өргөдлийн маягт, тусгай зөвшөөрлийн
гэрчилгээний загвар батлах тухай
 
 
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.2, Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
 
1. Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийн маягтыг нэгдүгээр хавсралтаар, хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ, түүний хавсралтуудын загварыг хоёрдугаар хавсралтаар, ашиглалтын зөвшөөрлийн гэрчилгээ, түүний хавсралтуудын загварыг гуравдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.
 
2. Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийг  батлагдсан маягтын дагуу хүлээн авах, хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг батлагдсан загварын дагуу хэвлэж, гарын үсэг зуруулан баталгаажуулж байхыг  нийслэлийн Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газар /Г.Болормаа/-т даалгасугай. 
 
3. Энэхүү захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг А/493 дугаар захирамжаар батлагдсан Зөвлөлийн дарга бөгөөд Нийслэлийн Засаг даргын Экологи, ногоон хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч Т.Бат-Эрдэнэд үүрэг болгосугай.
 
 
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                                           Э.БАТ-ҮҮЛ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
                                                                                               
Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны
................................... сарын .......-ны өдрийн
..................захирамжийн нэгдүгээр хавсралт
 
                                                           
 
 
 
Загвар                                                                                                  Өргөдлийн бүртгэлийн код:
         ХА-........... - ........ - АХ
 
ТҮГЭЭМЭЛ ТАРХАЦТАЙ АШИГТ МАЛТМАЛЫН Хайгуулын
тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл
 
Огноо: ..................................(он/сар/өдөр)
Компаний нэр:................................................ Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар................................
Өргөдөл гаргагчийн нэр:.......................................(Овог, нэр) Албан тушаал:...........................................
Өргөдлийн талбай
             Нийслэл                                        Дүүрэг                                Планшетийн код
  1. ..........................                            ..........................                      ............................
  2. ..........................                            ..........................                      ............................
  3. ..........................                            ..........................                      ............................
 
...................га (хэмжээ) бүхий .................................................(газрын нэр)-д түгээмэл тархацтай ашигт
малтмалын хайгуул хийх зөвшөөрөл авахын тулд өргөдөл гаргаж байна.
 
Өргөдөл гаргасан талбай нь дараахь булангийн солбицолуудтай:
 
Цэгийн дугаар Уртраг** Өргөрөг** Цэгийн дугаар Уртраг** Өргөрөг**
град мин сек град мин сек град мин сек град мин сек
1             11            
2             12            
3             13            
4             14            
5             15            
6             16            
7             17            
8             18            
9             19            
10             20            
 
Дараахь бичгүүдийг хавсаргана уу:
 
    Өргөдөл                                                                                                                                   гаргагч                             хавсаргав Өргөдөл хүлээн авагч хүлээн авав
1 Өргөдөл гаргагчийн албан ёсны тодорхойлолт (маягт Т-2)
2 Улсын бүртгэлийн болон гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн
нэгжийн гэрчилгээтэй хуулбар (наториатаар баталгаажуулсан)
3 Өргөдөл гаргагчийн талбайн булангийн цэгүүдийн солбицол, байршил, хилийг харуулсан зураг (2%)
4 Үйлчилгээний хөлс төлсөн баримт (төлбөрийн баримтын эх хувь)
5 Монгол Улсад татвар төлөгч болох тухай нотолгоо (харьяа татварын албанаас)
 
 
               Тамга
                               Өргөдөл гаргагч: ................................. /                                    /
                                                                                        (Гарын үсэг)                                      (Нэр)
 
 
 
“Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ” гэж зам, барилгын материалын зориулалтаар ашиглах боломжтой, элбэг тархалт бүхий элс хайрга, тоосгоны шавар, хүрмэн, боржин, дайрганы зориулалттай барилгын чулууны хуримтлал
** Газарзүйн солбицлуудыг WGS-84 солбицлын системийг ашиглан тодорхойлох ёстой.

                                                                                                      Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны
.................................... сарын .......-ны өдрийн
...............захирамжийн хоёрдугаар хавсралт
 
 
 
 
 
ТҮГЭЭМЭЛ ТАРХАЦТАЙ АШИГТ МАЛТМАЛЫН ХАЙГУУЛЫН
ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ
 
 
 
 
Дугаар .....
 
            Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийг үндэслэн
Нийслэлийн __________________________________________        дүүргийн
____________________ дугаар хорооны нутаг дэвсгэр________________________
нэртэй газарт орших  _____________гектар талбайг хамарсан түгээмэл тархацтай
_________________ ашигт малтмалын хайгуулын талбайд хуульд заасан нөхцөл, шаардлагын дагуу ашигт малтмал хайхыг зөвшөөрч улсын бүртгэлийн ____________________  тоот гэрчилгээтэй _______________________________-д энэхүү тусгай зөвшөөрлийг _________________________ дуустал хугацаагаар олгов.
                                                              
Тусгай зөвшөөрөл хавсралтгүй бол хүчингүй.
 
 
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                               /                                   /
                                                                     
                                                                         Тамга
 
 
 
 
 
20 ... оны ... сарын ... өдөр
Улаанбаатар хот
 
 
 
 
 
 

Тусгай зөвшөөрлийн дугаар......

ТҮГЭЭМЭЛ ТАРХАЦТАЙ АШИГТ МАЛТМАЛЫН                    ХАЙГУУЛЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН                                               
ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ 1 ДҮГЭЭР ХАВСРАЛТ                                              
 

Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээгүй бол хүчингүй.
 
 
Хөдөлгөөний код Хөдөлгөөний тайлбар Гарын үсэг, огноо, тамга
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 


Тусгай зөвшөөрлийн дугаар......

ТҮГЭЭМЭЛ ТАРХАЦТАЙ АШИГТ МАЛТМАЛЫН                    ХАЙГУУЛЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН                                   
ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ 2 ДУГААР ХАВСРАЛТ                                  
 
 
Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээгүй бол хүчингүй.
 
 
Дэс дугаар Тусгай зөвшөөрөлд орох өөрчлөлтийн үндэслэл Хүчин төгөлдөр талбайн хэмжээ /га/ Хасагдах талбайн хэмжээ /га/ Тусгай зөвшөөрлийн талбайн солбицлууд, огноо, гарын үсэг, тэмдэг
# Уртраг Өргөрөг
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 
                                                                   
Нийслэлийн  Засаг  даргын  2014 оны
...................................сарын ........-ны өдрийн
.............................захирамжийн  гуравдугаар хавсралт
 
 
 
 
 
ТҮГЭЭМЭЛ ТАРХАЦТАЙ АШИГТ МАЛТМАЛЫН АШИГЛАЛТЫН
ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ
 
 
Дугаар...
 
 
 
Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай Монгол Улсын хуулийн 19 дүгээр зүйлийг үндэслэн
Нийслэлийн __________________________     дүүргийн ____________________дугаар хорооны нутаг дэвсгэр _______________________ нэртэй газарт орших ________________________ гектар талбай бүхий уурхайн талбайд хуульд заасан нөхцөл, шаардлагын дагуу түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашиглахыг зөвшөөрч улсын бүртгэлийн __________________ тоот гэрчилгээтэй _____________________________________________________ -д энэхүү тусгай зөвшөөрлийг ________________________ дуустал хугацаагаар олгов.
 
 
Тусгай зөвшөөрөл хавсралтгүй бол хүчингүй.
 
 
 
 
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                               /                                   /
                                                                     
                                                                         Тамга
 
 
 
20 ... оны ... сарын ... өдөр
Улаанбаатар хот
 
ТҮГЭЭМЭЛ ТАРХАЦТАЙ АШИГТ МАЛТМАЛ
АШИГЛАЛТЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН
ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ 1 ДҮГЭЭР ХАВСРАЛТ                                   ................
 
           
Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээгүй бол хүчингүй.
 
 
Хөдөлгөөний код Хөдөлгөөний тайлбар Гарын үсэг, огноо, тамга
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
ТҮГЭЭМЭЛ ТАРХАЦТАЙ АШИГТ МАЛТМАЛ
АШИГЛАЛТЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН
ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ 2 ДУГААР ХАВСРАЛТ                                  
           
Тусгай зөвшөөрлийн дугаар ...........
 
Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээгүй бол хүчингүй.
 
 
Хөдөлгөөний код Хөдөлгөөний тайлбар Гарын үсэг, огноо, тамга