Нөхөх олговор олгох тухай

2014-05-30 00:00:00
2014 оны 05 сарын 30 өдөр                                   дугаар А/440                                          Улаанбаатар хот
 

Нөхөх олговор олгох тухай
 
 
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн  29.2, Монгол Улсын Газрын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1.4, 43 дугаар зүйлийн 43.2, 43.4, Монгол Улсын Иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 32 дугаар зүйлийн 32.1.3, 32.3, 32.5.1, 32.5.2, 32.6, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2013 оны “Нийслэлийн 2014 оны төсөв батлах тухай” 13/51 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн  ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 
 
1. Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/1098 дугаар захирамжаар нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр Сонгинохайрхан дүүргийн 8,9,11,28 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт өргөтгөл шинэчлэлт хийгдэж буй Хувьсгалчдын гудамж Зурагтын шинэ эцсээс Баянхошууны тойруугийн уулзвар хүртэлх 4,6 км авто  замын зурваст орсон иргэдийн өмчлөл, эзэмшлийн газар дээр  байгаа үл хөдлөх эд хөрөнгийн нөхөх олговрын төсвийг хавсралтаар баталсугай.
 
2. Хавсралтад дурьдсан 9 иргэнд олгох 268746971 / хоёр зуун жаран найман сая долоон зуун дөчин зургаан мянга есөн зуун далан нэг / төгрөгийн нөхөх олговрыг нийслэлийн газар чөлөөлөх 2014 оны зардлаас санхүүжүүлэхийг Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс  /Э.Ганхүү/-т зөвшөөрсүгэй.
 
3. Иргэн, аж ахуйн нэгжийн өмчлөл, эзэмшлийн газар дээрх үл хөдлөх хөрөнгийн нөхөх олговрын гэрээг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу  тохиролцон байгуулж гэрээнд заасан хугацаанд газар чөлөөлөхийг нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар / Ш.Төмөрбаатар /-т даалгасугай.
 
4.Энэ захирамжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Нийслэлийн Засаг даргын Зам тээвэр, дэд бүтцийн асуудал хариуцсан орлогч Н.Гантөмөрт үүрэг болгосугай.                                                                                      
 
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                                    Э.БАТ-ҮҮЛ
 
 
 

Нийслэлийн  Засаг  даргын  2014 оны
05 дугаар сарын 30-ны өдрийн
А/440 дүгээр захирамжийн хавсралт
 
 
 
 
 
 “ХУВЬСГАЛЧДЫН ГУДАМЖНЫ” ЗУРАГТЫН ШИНЭ ЭЦСЭЭС БАЯНХОШУУНЫ УУЛЗВАР ХҮРТЭЛХ
4.6 КМ АВТО ЗАМЫН ЗУРВАС ГАЗАРТ ОРСОН СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН
8,9,11,28 ДУГААР ХОРООНЫ ИРГЭДИЙН ЭД ХӨРӨНГИЙН НӨХӨХ ОЛГОВРЫН ТӨСӨВ
                                                   
д/д Газар өмчлөгч, эзэмшигчийн нэр
/Регистрийн дугаар/
Хаяг,
хашааны дугаар
Хөрөнгийн нөхөх олговрын хэмжээ үнэ /төгрөг/ Замын трасст орсон газрын үнэлгээ  
Эдэл-бэрийн
хэлбэр
Кадастрын
зураг
лалын үнэ
Нийт /төг
үл хөдлөх хөрөнгө эд хөрөнгө Хэмжээ
/м2/
Үнэ
/төгрөг/
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
1
 
Амартөр
Ялалт
/ОО79112418/
 
СХД-ийн 9-р хороо Баруун Баян уул 1- 25
 
 
1 705 839
 
 
769 412
 
 
52 м2
 
 
 
686 400
 
 
өмчилсөн
 
 
50 000
 
 
3 211 651
 
2
 
Оюунбат Жаргалсайхан
/ТИ88022378/

СХД-ийн 9-р хороо Баруун Баян уул 1- 20
 
 
 
 
 
316 340
 
 
49 м2
 
 
646 800
 
 
өмчилсөн
 
 
50 000
 
 
1 013 140
 
 
 
 
 
3
 
Шагжжав
Сүндэрмаа
/ДБ85022508/

СХД-ийн 8-р хороо Баянцагаан
12-3Б
 
 
37 052 473
 
 
 
1 098 384
 
 
49 м2
 
 
646 800
 
 
өмчилсөн
 
 
50 000
 
 
38 847 657
 
4
 
Гармаа
Халиунаа
/ЧБ86112403/

СХД-ийн 9-р хороо Баруун Баян уул 1-17
 
 
951 680
 
 
 
 
 
25 м2
 
 
 
 
 
эзэмших
 
 
50 000
 
 
1 001 680

5

 
 
Намжилсүрэн Гантулга
/ЧБ68110514/
 

СХД-ийн 8-р хороо Баянцагаан
12-05
 
 
41 844 408
 
 
442 876
 
 
58 м2
 
 
765 600
 
 
өмчилсөн
 
 
50 000
 
 
43 102 884
 
6

Мянган
Нямсүрэн
/ДЮ66070511/

СХД-ийн 11-р хороо АОС 03-11Б
 
 
33 865 472


11 529 777
 
 
55 м2
 
 
726 000
 
 
өмчилсөн
 
 
50 000
 
 
46 171 249
 
7
 
Гармаажав Сэнгэдорж
/ИЗ58060111/

СХД-ийн 9-р хороо Баруун Баян уул 1-26
 
 
30 320 754
 
 
14 204 948
 
 
37 м2
 
 
488 400
 
 
өмчилсөн
 
 
50 000
 
 
45 064 102
 
8

Бямбажав Ууганбаяр
/ЧВ73061873/

СХД-ийн 8-р хороо Баянцагаан
09-49Б
 
 
84 402 358
 
 
3 882 940
 
 
18 м2
 
 
237 600
 
 
өмчилсөн
 
 
50 000
 
 
88 572 898
 
9

Дүгэрсүрэн Батжаргал
/УС61082115/

СХД-ийн 8-р хороо Зүүн Баянцагаан
12-41
 
 
 
 
 
774 510 
 
 
71 м2
 
 
937 200
 
 
өмчилсөн
 
 
50 000
 
 
1 761 710
 
 
Нийт-9
 
 
230 142 984
 
 
33 019 187
 
 
414 м2
 
 
5 134 800
 
 
 
 
450 000
 
 
268 746 971