Нөхөх олговор олгох тухай

2014-05-27 00:00:00
2014 оны 05 сарын 27 өдөр                                     дугаар А/421                                          Улаанбаатар хот
 
 
Нөхөх олговор олгох тухай
 
 
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн  29.2, Монгол Улсын Газрын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1.4, 43 дугаар зүйлийн 43.2, 43.4, Монгол Улсын Иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 32 дугаар зүйлийн 32.1.3, 32.3, 32.5.1, 32.5.2, 32.6, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2013 оны “Нийслэлийн 2014 оны төсөв батлах тухай” 13/51 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн  ЗАХИРАМЖЛАХ нь:           
1.Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/1098 дугаар захирамжаар нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр Сонгинохайрхан дүүргийн 8,9,11,28 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт өргөтгөл шинэчлэлт хийгдэж буй Хувьсгалчдын гудамж Зурагтын шинэ эцсээс Баянхошууны тойруугийн уулзвар хүртэлх 4,6 км авто  замын зурваст орсон иргэдийн өмчлөл, эзэмшлийн газар дээр  байгаа үл хөдлөх эд хөрөнгийн нөхөх олговрын төсвийг хавсралтаар баталсугай.
 
2.Хавсралтад дурьдсан 11 иргэнд олгох 649032530 / зургаан зуун дөчин есөн сая гучин хоёр мянга таван зуун гуч / төгрөгийн нөхөх олговрыг нийслэлийн газар чөлөөлөх 2014 оны зардлаас санхүүжүүлэхийг Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс  /Э.Ганхүү/-т зөвшөөрсүгэй.
    
3.Иргэн, аж ахуйн нэгжийн өмчлөл, эзэмшлийн газар дээрх үл хөдлөх хөрөнгийн нөхөх олговрын гэрээг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу  тохиролцон байгуулж гэрээнд заасан хугацаанд газар чөлөөлөхийг  нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар                        /Ш.Төмөрбаатар /-т даалгасугай.
          
4.Энэ захирамжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Нийслэлийн Засаг даргын Зам тээвэр, дэд бүтцийн асуудал хариуцсан орлогч Н.Гантөмөрт үүрэг болгосугай.
                                                                                    
 
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                                         Э.БАТ-ҮҮЛ
 

Нийслэлийн  Засаг  даргын  2014 оны
05 дугаар сарын 27-ны өдрийн
А/421 дүгээр захирамжийн хавсралт
 
 
 
 “ХУВЬСГАЛЧДЫН ГУДАМЖНЫ” ЗУРАГТЫН ШИНЭ ЭЦСЭЭС БАЯНХОШУУНЫ УУЛЗВАР
ХҮРТЭЛХ 4.6 КМ АВТО ЗАМЫН ЗУРВАС ГАЗАРТ ОРСОН СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН
8,9,11,28 ДУГААР ХОРООНЫ ИРГЭДИЙН ЭД ХӨРӨНГИЙН НӨХӨХ ОЛГОВРЫН ТӨСӨВ
                                                   
д/д Газар өмчлөгч, эзэмшигчийн нэр
/Регистрийн дугаар/
Хаяг,
хашааны дугаар
Хөрөнгийн нөхөх олговрын хэмжээ үнэ /төгрөг/ Замын трасст орсон газрын үнэлгээ  
Эдэл-
бэрийн
хэлбэр
Кадастрын
зураг
лалын үнэ
Нийт /төг
үл хөдлөх хөрөнгө эд хөрөнгө Хэмжээ /м2/ Үнэ
 /төгрөг/
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
1
Дагвачүлтэм
Ганзориг
/ВЖ70120517
СХД-ийн 9-р хороо Баруун Баян уул 1- 20а  
76739111
 
1999619
 
51 м2
 
 
673200
 
өмчилсөн
 
50000
 
79461930
 
 
2
Намжилсүрэн
Мөнгөнтулга
/ЧБ73061714/
СХД-ийн 8-р хороо Баянцагаан 12-5Б  
35658137
 
 
4989957
 
91 м2
 
1201200
 
өмчилсөн
 
50000
 
41899294
 
 
 
3
Ичинхорлоо
Ганзориг
/УА68030211/
СХД-ийн 9-р хороо Баруун Баян уул 1- 21  
 
 
 
 
5556299
 
26 м2
 
343200
 
өмчилсөн
 
50000
 
5949499
 
 
4

Загираа
Оюунцэцэг
/ОЮ69100508/

СХД-ийн 11-р хороо Мандал 11-188в
 
 
42188996
 
 
1184731
 
 
 
8 м2
 
 
105600
 
 
өмчилсөн
 
 
50000
 
 
435293275

 

Авирмэд
Бибиш
/АЮ55122579/
 

СХД-ийн 11-р хороо Мандал 12-205а
 
 
12248644
 
 
2420706
 
 
106 м2
   
 
Эзэмших
 
 
50000
 
 
14719350
 
 
6

Гочоо
Ганбаяр
/ШЖ60122816/

СХД-ийн 9-р хороо Баруун Баян уул 1- 22
 
 
 
 
 
1069935
 
 
25 м2
 
 
330000
 
 
өмчилсөн
 
 
50000
 
 
1449935
 
 
7

Цэрэндорж
Сумьяабазар
/НЩ61052061/

СХД-ийн 9-р хороо Баруун Баян уул 1-23
 
 
50443329
 
 
2058407
 
 
38 м2
 
 
501600
 
 
өмчилсөн
 
 
50000
 
 
53053336
 
 
8

Бибиш
Энхтөр
/АЮ83121271/

СХД-ийн 11-р хороо Мандал 12-205
   
 
632680
 
 
75 м2
 
 
990000
 
 
өмчилсөн
 
 
50000
 
 
1672680
 
 
9

Жаргалсайхан
Мөнхтулга
/РЖ81031816/

СХД-ийн 28-р хороо Ногоончулуут 1-39
 
 
318357019
 
 
 
519707
 
 
19 м2
 
 
250800
 
 
өмчилсөн
 
 
50000
 
 
319177526
 
 
10

Цэгмид
Цэцэгмаа /АА67081105/
 
СХД-ийн 8-р хороо Баянцагаан
12-3а
 
 
79832110
 
 
6688897
 
 
31 м2
 
 
409200
 
 
өмчилсөн
 
 
50000
 
 
86980207
 
 
11
 
Дуламсүрэн
Ичинхорлоо
/ЧП47010202
 
СХД-ийн 8-р хороо Баянцагаан
12-8
   
 
601046
 
 
37 м2
 
 
488400
 
 
Өмчилсөн
 
 
50000
 
 
1139446Нийт-11
 
 
615467346
 
 
27721984
 
 
507 м2
 
 
5293200
 
 
 
 
550000
 
 
649032530