Тээврийн хэрэгсэл данснаас хасах тухай

2014-04-28 00:00:00
2014 оны  04 сарын 28 өдөр                                                дугаар А/341                               Улаанбаатар хот
Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1, 31 дүгээр зүйлийн 31.1, 78 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 1 дэх заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2005 оны “Журам батлах тухай” 197 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. Нийслэлийн өмчит зарим байгууллагын үндсэн хөрөнгөнд бүртгэлтэй  ашиглах хугацаа нь дууссан, техникийн комиссын актаар ашиглалтын шаардлага хангахгүй, засаж сэлбэж ашиглах нь эдийн засгийн хувьд үр ашиггүй нь тооцоогоор нотлогдсон тээврийн хэрэгслийн нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах доод үнийг нэгдүгээр хавсралтаар, дахин дуудлагын худалдаагаар үнэ бууруулан худалдах тээврийн хэрэгслийн үнийг хоёрдугаар хавсралтаар, сэлбэгийн буюу хоёрдогч түүхий эдийн зориулалтаар татан төвлөрүүлэх тээврийн хэрэгслийн жагсаалтыг гуравдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.
2. Дуудлагын худалдааг холбогдох хууль, журмын дагуу зохион байгуулан, худалдсанаас орох орлогын 30 хувь, сэлбэгийн буюу хоёрдогч түүхий эдийн зориулалтаар татан төвлөрүүлж худалдсан тээврийн хэрэгслийн орлогыг 100 хувь нийслэлийн төсөвт төвлөрүүлж ажиллахыг нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар /Ш.Төмөрбаатар/-т үүрэг болгосугай.
3. Данс бүртгэлээс хасагдаж буй тээврийн хэрэгслүүдтэй холбогдох шийдвэрийг гарч дуустал хадгалалт, хамгаалалт, техникийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцан ажиллахыг эзэмшигч байгууллагуудын удирдлагад даалгасугай.
 
 
 
 
САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН
АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ                                                         Н.БАТАА
 

 
            Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны  
            04 дүгээр  сарын 28 -ны өдрийн 
            А/341 дүгээр  захирамжийн 1 дүгээр хавсралт
                   
                   
                   
                   
                   
                   
НЭЭЛТТЭЙ ДУУДЛАГЫН ХУДАЛДААГААР ХУДАЛДАХ ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛҮҮД  
                     
                     
                  /төгрөгөөр/  
Байгууллагын нэр Автомашины
марк, улсын
дугаар
Үйлдвэр-лэсэн
/Монголд ашиглаг-даж эхэлсэн он
Нийт гүйлт /км/ Балансын үнэ Байгуулсан элэгдэл Үлдэгдэл үнэ Байгууллагын үнийн санал Нээлттэй дуудлагын худалдааны доод үнэ  
1 Нийслэлийн Байгаль орчин ногоон хөгжлийн газар Уаз 31519                                    07-02 УБЗ 2005/2005 145320       15,381,370.0       15,381,370.0 0.0  сэлбэг     1,000,000.0  
2 Багануур дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар Соната-2                                           00-02 БРА 1996/2005 268600         7,303,545.0        7,303,545.0 0.0        300,000.0        500,000.0  
3 Грейс                                             92-94 БРА  1995/2007 268500         4,761,900.0        4,444,440.0        317,460.0        500,000.0        500,000.0  
4 Марк-2                                             67-10 УБК 1992/2009 242500         3,000,000.0        1,500,000.0      1,500,000.0  сэлбэг        500,000.0  
5 Налайх дүүргийн Хангамж үйлчилгээний төв Грейс                                              10-97 НАА 1995/2006 235137       14,309,010.0       14,309,010.0 0.0        500,000.0        900,000.0  
6 Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар Марк-2                                             61-63 УБЯ 1996/2006 185490        7,296,100.0        7,296,100.0 0.0 0.0     1,500,000.0  
7 Нийслэлийн Яаралтай тусламжийн төв Уаз-39629                 72-67 УБК 2003/2003 272786       13,205,700.0       13,205,700.0 0.0        400,000.0        900,000.0  
8 Уаз -39629                                       64-02 УБС 2006/2006 240406       16,450,200.0       16,450,200.0 0.0        400,000.0        900,000.0  
9 Уаз -3962                                       64-03 УБС 2006/2006 242356       16,450,200.0       16,450,200.0 0.0        400,000.0        900,000.0  
10 Уаз -22069                                  43-04 УБВ 2007/2007 249800       15,579,960.0       15,579,960.0 0.0        400,000.0        900,000.0  
11 Уаз -22069                                  43-06 УБВ 2007/2007 270254       15,579,960.0       15,579,960.0 0.0        400,000.0        900,000.0  
12 Нийслэлийн Яаралтай тусламжийн төв Уаз -39629                                  01-19 УБК 2005/2005 300717       14,590,711.0       14,590,711.0 0.0        400,000.0        900,000.0  
13 Уаз -39629                                  06-37 УБК 2005/2005 276396       14,590,711.0       14,590,711.0 0.0        400,000.0        900,000.0  
14 Уаз -39629                                  53-16 УБС 2006/2006 240000       16,169,000.0       16,169,000.0 0.0        400,000.0     3,500,000.0  
15 Истана                                      83-32 УБХ 2000/2008 329861       15,628,800.0       15,628,800.0 0.0        800,000.0        900,000.0  
16 Грейс                                       56-74 УБП 1997/2008 314541         7,300,000.0        6,488,888.9        811,111.1        500,000.0        900,000.0  
17 Грейс                                       86-67 УБВ 1997/2007 299398       15,873,000.0       15,873,000.0 0.0        500,000.0        900,000.0  
18 Старекс                                    56-60 УБП 2002/2008 286196       10,800,000.0        9,600,000.0      1,200,000.0        800,000.0     1,200,000.0  
19 Старекс                                    83-17 УБП 1999/2009 252889       10,800,000.0        9,600,000.0      1,200,000.0        900,000.0     1,200,000.0  
20 Жинбей хайсе                                             02-16 УБӨ 2007/2007 240000       13,576,043.0       13,576,043.0 0.0        500,000.0        500,000.0  
21 Жинбей хайсе                            16-87 УБВ 2007/2007 240000       13,576,043.0       13,576,043.0 0.0        500,000.0        500,000.0  
22 Жидонг тианма                                        59-82 УБП 2008/2008 200000       21,835,000.0       18,195,833.7      3,639,166.3        500,000.0     1,500,000.0  
23 Жидонг тианма                                        55-65 УБЗ 2008/2008 200000       18,590,000.0       14,495,774.1      4,094,225.9        500,000.0     1,500,000.0  
24 Toyota himedic                                          17-51 УБН 1993/2005 187287         5,956,000.0        5,956,000.0 0.0        400,000.0        400,000.0  
25 Хонхор тосгоны хүн эмнэлэг Уаз 469                                           27-16 УБХ 2000/2000 285000         8,060,904.0        8,060,904.0 0.0        200,000.0     1,000,000.0  
26 Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төв Уаз 469                                           30-92 УБЭ 2000/2000 235657         6,402,700.0        6,402,700.0 0.0        500,000.0     1,000,000.0  
27 СХД "Мичид-Ундрага" өрхийн эмнэлэг Тоёота ипсум                                      01-17 УБЯ 1996/2006 157354         6,467,600.0        6,467,600.0 0.0 0.0        800,000.0  
28 Эксель                                            34-72 УБУ 1991/2001 235061         2,978,000.0        2,978,000.0 0.0 0.0        200,000.0  
29 БЗД Гачуур тосгоны Хүн эмнэлэг Старекс                                         29-03 УНН 1999/2010 343027       14,900,000.0       10,296,444.3      4,603,555.7     3,500,000.0        900,000.0  
30 Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн ЗИЛ-130                                           52-62 УБД 1990/1991 961322         6,700,000.0        6,700,000.0 0.0 0.0     1,500,000.0  
31 ЗИЛ-130                                           02-49 УБТ 1993/1995 116851         6,700,000.0        6,700,000.0 0.0 0.0     1,500,000.0  
32 Улаанбаатар бизнес хөгжлийн төв Грейс                                  73-67 УБП 1993/1999 241358         3,566,000.0        1,574,893.0      1,991,107.0     1,991,000.0        900,000.0  
33 БГД "Их амгалан" өрхийн эмнэлэг Мазда демо                            06-51 УБЦ 1998/2007 225944         4,279,000.0        4,279,000.0 0.0        800,000.0     1,000,000.0  
34 Налайх дүүргийн Эрүүл мэндийн нэгдэл Уаз-2206                                  57-12 НАА 1995/1995 357891         4,650,000.0        4,650,000.0 0.0  сэлбэг        300,000.0  
35 Уаз-31512                                  71-38 НАА 1998/1998 342167         5,407,100.0        5,407,100.0 0.0        200,000.0     1,000,000.0  
36 Уаз-2206                                  63-22 НАА   350000         8,050,050.0        8,050,050.0 0.0        200,000.0     1,000,000.0  
37 Налайх дүүргийн Тохижилт үйлчилгээ НӨҮГ DFAG                                  16-80 НАА 2009/2009 311500       24,989,458.0       11,837,292.2    13,152,165.8 0.0        400,000.0  
38 DFAG                                  16-81 НАА 2009/2009 140000       24,989,458.0       11,837,292.2    13,152,165.8 0.0        400,000.0  
39 DFAG                                  16-82 НАА 2009/2009 152000       24,989,458.0       11,837,292.2    13,152,165.8 0.0        400,000.0  
40 DFAG                                  16-83 НАА 2009/2009 160000       24,989,458.0       11,837,292.2    13,152,165.8 0.0        400,000.0  
41 DFAG                                    85-13 НАА 2006/2006 242000       24,989,500.0       22,878,720.3      2,110,779.7 0.0        400,000.0  
42 Зил-130 ММЗ-4505                                  75-42 НАА 1985/1987 410000         3,713,500.0        3,677,020.9          36,479.1 0.0        400,000.0  
43 Баянзүрх дүүргийн Соёлын ордон Делика                                             27-90 УБН 1996/2005 109694       11,248,000.0       11,248,000.0 0.0     1,000,000.0     2,000,000.0  
44 СХД "Одонт манал" өрхийн эмнэлэг Эксель                                             15-23 УБГ 1992/2002 282041         3,418,800.0        3,418,800.0 0.0 0.0        150,000.0  
45 СХД "Ирээдүй" цогцолбор сургууль Эксель                                             76-31 УБЭ 1992/2002 809600         3,000,000.0        3,000,000.0 0.0        500,000.0        500,000.0  
46 Автобус-3 НӨҮГ Дэү тоска                                             33-93 УБЧ 2006/2009 271900       22,880,000.0       17,160,000.1      5,719,999.9     5,720,000.0     6,000,000.0  
47 Багануур дүүргийн Цагдаагийн хэлтэс Жинбэй хайсе                               01-03 БРА 2007/2007 104427       15,280,000.0       15,280,000.0 0.0     1,000,000.0        500,000.0  
48 Багануур дүүргийн Автожим НӨҮГ Зил 130                                80-52 БРА 1989/1989 380000         9,500,000.0        7,732,423.0      1,767,577.0     1,500,000.0     3,000,000.0  
50 Нийслэлийн Төр захиргааны Авто бааз Верна                                           02-57 УБЗ 1999/2007 176217         6,650,000.0        6,650,000.0 0.0     1,000,000.0     2,500,000.0  
51 Верна                                           38-14 УБЗ 1999/2007 133317         6,700,000.0        6,700,000.0 0.0     1,000,000.0     2,500,000.0  
52 Верна                                           38-18 УБЗ 1999/2007 263758         7,250,000.0        7,250,000.0 0.0     1,000,000.0     2,500,000.0  
53 Соната-2                                           03-27 УБЗ 1995/2003 316107         5,905,200.0       5,905,200.00 0.0     1,000,000.0     1,000,000.0  
54 Верна                                           02-89 УБЗ 1999/2007 146342         6,650,000.0        6,650,000.0 0.0     1,000,000.0     2,500,000.0  
55 Хьюндай каунти                                           02-79 УБЗ 1999/1999 214292                       -                        -   0.0     2,000,000.0     4,500,000.0  
56 Нийслэлийн Төр захиргааны Авто бааз Аванте                                          02-74 УБЗ 2000/2000 195038       20,988,000.0       20,988,000.0 0.0     1,000,000.0     2,000,000.0  
57 Соната-5                                           00-71 УНА 2004/2008 203592       12,100,000.0        9,445,222.3    2,654,777.74     3,000,000.0     3,000,000.0  
58 Соната-4                                           02-68 УБЗ 2000/2000 209965       8,190,000.00        6,923,462.0    1,266,538.00     1,500,000.0     1,500,000.0  
59 Террикан                                          00-17 УНА 2003/2003 164405       42,263,667.0       42,263,667.0 0.0     1,500,000.0     6,000,000.0  
60 Жинбэй хайсе                                           01-48 УБҮ 2008/2008 44484       15,640,000.0       10,631,376.9    5,008,623.11     5,000,000.0     5,000,000.0  
61 Ниссан себеран                                           00-24 УБҮ 1998/2006 149667         8,500,000.0        7,900,655.2       599,344.78     2,000,000.0     3,000,000.0  
62 Ланд круйзер-100                                           82-95 УНО 2003/2005 241540       84,379,980.0       84,379,980.0 0.0   15,000,000.0   15,000,000.0  
63 Ланд круйзер-105                                           00-86 УНА 2001/2004 278556       84,600,000.0       84,600,000.0 0.0   15,000,000.0   15,000,000.0  
64 Делика                                           02-59 УБ3 1997/2005 212852         7,015,940.0        7,015,940.0 0.0     2,000,000.0     2,500,000.0  
65 Тоёота прогрес                                           06-36 УБЗ 2000/2009 137700         7,100,000.0        1,439,722.2    5,660,277.79     5,700,000.0     5,700,000.0  
66 Багахангай дүүргийн Мах боловсруулах үйлдвэр
 
 
Газ-52                                                                     92-89 УББ 1991/1994 26449           158,830.2           158,830.2 0.0 0.0        200,000.0  
67 Газ-Ко 503 В                                                                     32-89 УБХ 1998/1999 14470         7,323,012.9        7,323,012.9 0.0 0.0     1,500,000.0  
68 Киа рино                                                             28-01 УБХ 1998/1998 14099       17,778,490.2       17,778,490.2 0.0 0.0   20,000,000.0  
69 Уаз-31601                                                                 74-00 УБЭ                                  1999/2000 68638       19,899,000.0       19,899,000.0 0.0 0.0     1,000,000.0  
70 Зил ММЗ 554                                                               64-51 УБР 1993/2000 99861         5,038,788.6        5,038,788.6 0.0 0.0     2,000,000.0  
71 Багахангай дүүргийн Мах боловсруулах үйлдвэр Авто чиргүүл                                                               43-98 ТЧ 1988/1988               89,545.5             89,545.5 0.0 0.0        200,000.0  
72 Авто чиргүүл                                                               47-77 ТА 1993/1993           2,119,062.6        2,119,062.6 0.0 0.0        200,000.0  
73 Ус сувгийн удирдах газар Грейс                                           36-72 УНП 1998/2003 341607       12,564,308.0       12,564,308.0 0.0     1,200,000.0        900,000.0  
74 Камаз ко-504                                           79-52 УБД 1987/1987 175926       36,806,040.0       36,806,040.0 0.0     3,000,000.0   10,000,000.0  
75 Мицубиши делика                                           68-95 УБА 1994/2004 312076       20,148,900.0       20,148,900.0 0.0     1,000,000.0     2,000,000.0  
76 Уаз-2206                                           29-68 УБД 2000/2000 292083         8,010,000.0        8,010,000.0 0.0     1,500,000.0     1,500,000.0  
77 Ниссан террано                                           61-64 УБГ 1989/2002 408771       15,840,000.0       15,840,000.0 0.0     1,500,000.0     1,500,000.0  
78 Ус сувгийн удирдах газар Уаз-31514                                           46-93 УБР 2001/2001 410359       10,985,000.0       10,985,000.0 0.0     1,500,000.0     1,500,000.0  
79 Тоёота LITE ACE                                          55-21 УБУ 1997/2005 228462         9,073,388.0        9,073,388.0 0.0        700,000.0        700,000.0  
80 Зил-130 АЦ-5                                          93-14 УБД 1988/2002 514335       22,764,504.0       22,764,504.0 0.0     1,200,000.0     1,500,000.0  
81 Зил-130 АЦ-5                                          87-14 УБД 1989/2002 410875       20,668,334.0       20,668,334.0 0.0     1,200,000.0     1,500,000.0  
82 Зил-130 АЦ-5                                          69-71 УБК 1991/2003 461757       21,208,036.3       21,208,036.3 0.0     1,200,000.0     1,500,000.0  
83 Зил-130 АЦ-5                                          47-90 УБК 1992/2003 381488       22,395,420.0       22,395,420.0 0.0     1,200,000.0     1,500,000.0  
84 Зил-130 АЦ-5                                          10-82 ДОА 1989/2006 398233       12,661,102.0       12,661,102.0 0.0     1,200,000.0     1,500,000.0  
85 Зил-130 АЦ-5                                          31-71 УБР 1994/2001 318267       21,774,548.0       21,774,548.0 0.0     1,200,000.0     1,500,000.0  
86 Ниссан датсун                                                07-51 УБР 1987/2003 239690       17,149,181.0       17,149,181.0 0.0     1,000,000.0     1,500,000.0  
87 Мицубиши кантер                                           18-15 УБК 1989/2003 262945       12,111,759.0       12,111,759.0 0.0        700,000.0     1,000,000.0  
88 Dong Feng                                  72-96 УБХ 2004/2004 283773       42,052,277.0       42,052,277.0 0.0        700,000.0        700,000.0  
89 Dong Feng                                  71-37 УБХ 2004/2004 301986       45,535,208.5       45,535,208.5 0.0        700,000.0        700,000.0  
90 Dong Feng                                  72-13 УБХ 2004/2004 287978       45,369,277.4       45,369,277.4 0.0        700,000.0        700,000.0  
91 Dong Feng                                  72-15 УБХ 2004/2004 308685       46,954,353.6       46,954,353.6 0.0        700,000.0        700,000.0  
92 Зил-130 ММЗ 4505                                             58-17 УБУ 1983/2001 360000       12,960,000.0       12,960,000.0 0.0     1,000,000.0     1,500,000.0  
93 Тоёотай хайлюкс                                  40-10 УБГ 1985/2004 320000       17,379,386.0       17,379,386.0 0.0     1,500,000.0     1,500,000.0  
94 Мицубиши кантер                                  91-62 УБГ 1998/2002 450000       17,000,000.0       17,000,000.0 0.0     1,000,000.0     1,000,000.0  
95 Зил-130 АЦ-5                                          78-11 УББ 1990/1995 658000       13,286,160.0       13,286,160.0 0.0     1,000,000.0     1,500,000.0  
96 Зил-130 АЦ-5                                          12-79 УБД 1981/2002 450000       18,090,000.0       18,090,000.0 0.0     1,000,000.0     1,500,000.0  
97 Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар Киа пронтер                                   82-13 УБЕ 2000/2008 196000         6,500,000.0        6,500,000.0 0.0     1,000,000.0     1,000,000.0  
98 Ланд круйзер-100 00-10 УНА 2005/2007 184000       73,256,947.5       73,256,947.5 0.0   20,000,000.0   20,000,000.0  
99 Грейс                                               78-67 УБЛ 2003/2008 210000       12,950,000.0       12,950,000.0 0.0     1,000,000.0     1,000,000.0  
  Нийт дүн        1,572,585,886.2  1,475,796,199.9    96,789,686.3  135,811,000.0  210,550,000.0