Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай

2014-04-24 00:00:00
  2014 оны 04 сарын 24 өдөр                                                  дугаар А/325                            Улаанбаатар хот
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1, 47 дугаар зүйлийн 47.1 дэх хэсгийг  тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1.         Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/747 дугаар захирамжийн           2 дугаар хавсралтын “Дарга, нийслэлийн Засаг даргын Хот байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан орлогч С.Очирбат” гэснийг “Дарга, Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын орлогч Л.Амарзаяа” гэж, 2014 оны А/05 дугаар захирамжийн 1 дүгээр хавсралтын “Дарга, нийслэлийн Засаг даргын Нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч Ц.Энхцэнгэл” гэснийг “Дарга, Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын орлогч С.Гантулга” гэж, 2014 оны А/50 дугаар захирамжийн 1 дүгээр хавсралтын “Дарга, нийслэлийн Засаг даргын Хот байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан орлогч С.Очирбат”, 2014 оны А/106 дугаар захирамжийн 1 дүгээр хавсралтын “Дарга, нийслэлийн Засаг даргын Нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч Ц.Энхцэнгэл” гэснийг тус тус “Дарга, Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын орлогч Б.Мөнхбат” гэж, 2014 оны А/50 дугаар захирамжийн 2 дугаар хавсралтын “Дарга, нийслэлийн Засаг даргын Хот байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан орлогч С.Очирбат”, 2014 оны А/106 дугаар захирамжийн 2 дугаар хавсралтын “Дарга, нийслэлийн Засаг даргын Нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч Ц.Энхцэнгэл” гэснийг тус тус “Дарга, Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын орлогч Н.Ганаа” гэж, 2014 оны А/50 дугаар захирамжийн 3 дугаар хавсралтын “Дарга, нийслэлийн Засаг даргын Нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч Ц.Энхцэнгэл” гэснийг “Дарга, Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын орлогч Т.Чингүнжав” гэж, 2014 оны А/106 захирамжийн 3 дугаар хавсралтын “Дарга, нийслэлийн Засаг даргын Нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч Ц.Энхцэнгэл”, 2014 оны А/269 дүгээр захирамжийн хавсралтын “Дарга, нийслэлийн Хот байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан орлогч С.Очирбат” гэснийг “Дарга, Баянгол дүүргийн Засаг даргын орлогч Г.Энхболд” гэж тус тус өөрчилсүгэй.
2.         Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/1098, А/1130, 2014 оны А/77 дугаар захирамжаар батлагдсан Баянгол дүүргийн 22 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт баригдах Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын барилгын ажил, Баянгол дүүргийн 11 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт баригдах цэцэрлэгийн барилгын ажил, Баянгол дүүргийн 57 дугаар цэцэрлэгийн хуучин барилгыг буулгах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороог 1 дүгээр хавсралтаар,
Баянзүрх  дүүргийн  26 дугаар  хорооны  нутаг  дэвсгэрт баригдах 640 суудалтай
сургуулийн барилгын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороог 2 дугаар хавсралтаар, Чингэлтэй дүүргийн 8 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт баригдах цэцэрлэгийн барилгын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороог 3 дугаар хавсралтаар, Сүхбаатар дүүргийн 13 хорооны нутаг дэвсгэрт баригдах 75 ортой цэцэрлэгийн барилгын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороог 4 дүгээр хавсралтаар, Баянгол дүүргийн Цагдаагийн 2 дугаар хэлтсийн барилгын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороог 5 дугаар хавсралтаар, Чингэлтэй дүүргийн Түргэн тусламжийн төвийн барилгын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороог 6 дугаар хавсралтаар, Баянзүрх дүүргийн 146 дугаар цэцэрлэгийн хуучин барилгыг буулгах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороог 7 дугаар хавсралтаар, Баянгол дүүргийн 40 дүгээр сургуулийн давхрын өргөтгөлийн барилгын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороог 8 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.
3.         Тус захирамж гарсантай холбогдуулан нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/125 дугаар захирамжийн 2 дугаар хавсралтаар байгуулагдсан үнэлгээний хорооны ажлын жагсаалтаас Баянгол дүүргийн 40 дүгээр сургуулийн давхрын өргөтгөлийн барилгын ажлыг, 2014 оны А/50 дугаар захирамжийн 3 дугаар хавсралтаар байгуулагдсан үнэлгээний хорооны ажлын жагсаалтаас Баянгол дүүргийн 22 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт баригдах Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын барилгын ажил, Баянгол дүүргийн 57 дугаар цэцэрлэгийн хуучин барилгыг буулгах ажил, Баянгол дүүргийн 11 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт баригдах цэцэрлэгийн барилгын ажлыг, 2014 оны А/106 дугаар захирамжийн          2 дугаар хавсралтаар байгуулагдсан үнэлгээний хорооны ажлын жагсаалтаас Баянзүрх дүүргийн 26 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт баригдах 640 суудалтай сургуулийн барилгын ажлыг, 3 дугаар хавсралтаар байгуулагдсан үнэлгээний хорооны ажлын жагсаалтаас Чингэлтэй дүүргийн 8 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт баригдах цэцэрлэгийн барилгын ажил, Сүхбаатар дүүргийн 13 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт баригдах 75 ортой цэцэрлэгийн барилгын ажил, 2014 оны А/06 дугаар захирамжаар байгуулагдсан үнэлгээний хорооны ажлын жагсаалтаас Баянгол дүүргийн Цагдаагийн 2 дугаар хэлтсийн барилгын ажлыг, 2014 оны А/05 дугаар захирамжийн 2 дугаар хавсралтаар байгуулагдсан үнэлгээний хорооны ажлын жагсаалтаас Чингэлтэй дүүргийн Түргэн тусламжийн төвийн барилгын ажлыг тус тус хассугай.
4. Батлагдсан төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн зохион байгуулж, гүйцэтгэл үр дүнг нийслэлийн Засаг даргын өмнө хариуцан ажиллахыг Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын орлогч Л.Амарзаяа, Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын орлогч С.Гантулга, Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын орлогч Б.Мөнхбат, Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын орлогч Н.Ганаа, Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын орлогч Т.Чингүнжав, Баянгол дүүргийн Засаг даргын орлогч Г.Энхболд нарт тус тус даалгасугай.
 
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                                          Э.БАТ-ҮҮЛ
 
 
 
 
 
 
 
Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны
04 дүгээр сарын 24-ний  өдрийн
А/325 дугаар  захирамжийн
                                                                              1 дүгээр хавсралт
 
 
 
 
 
 
ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ
ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРОО 
 
 
Дарга:                                    Г.Энхболд Нийслэлийн Баянгол дүүргийн Засаг даргын орлогч
Гишүүд:                               С.Баярбаатар Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга
 
  Н.Ганбилэг Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын мэргэжилтэн
 
  П.Ундраа Нийслэлийн Боловсролын газрын мэргэжилтэн
 
  Ц.Энхбаяр Баянгол дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албаны мэргэжилтэн
 
  Б.Энхтуяа Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 3 дугаар хороо, 2 дугаар хороолол, 69-68 тоотод оршин суугч, иргэн /зөвшилцснөөр/
 
Нарийн бичгийн дарга:                                          Б.Түмэнжаргал Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын ахлах мэргэжилтэн
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны
04 дүгээр сарын 24-ний  өдрийн
А/325 дугаар  захирамжийн
2 дугаар хавсралт
 
 
 
 
 
 
 
ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ
ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРОО 
 
 
Дарга:                                    С.Гантулга Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын орлогч
Гишүүд:                               Ч.Төрбат Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын ахлах мэргэжилтэн
 
  Э.Баярмагнай Нийслэлийн Боловсролын газрын мэргэжилтэн
  Ж.Эрдэнэбат Нийслэлийн Ерөнхий төлвлөгөөний газрын цахилгааны инженер
  Ч.Үнэнбат “Алсын хөгжил” Төрийн бус байгууллагын гишүүн /зөвшилцснөөр/
  Б.Ганзориг Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 6 дугаар хороо, 27-36 тоотод оршин суугч, иргэн /зөвшилцснөөр/
 
Нарийн бичгийн дарга:                                          С.Насанжаргал Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын мэргэжилтэн
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны
04 дүгээр сарын 24-ний  өдрийн
А/325 дугаар  захирамжийн                                                                    
3 дугаар хавсралт
 
 
 
 
 
 
ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ
ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРОО 
 
 
Дарга:                                    Б.Мөнхбат Нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын орлогч
Гишүүд:                               С.Далхсүрэн Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын мэргэжилтэн
 
  П.Ундраа Нийслэлийн Боловсролын газрын мэргэжилтэн
  Ч.Бадамханд Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газрын ахлах мэргэжилтэн
  Ч.Энхбаяр “Залуу тэнгис” Төрийн бус байгууллагын гишүүн /зөвшилцснөөр/
  З.Ганбат Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 16 дугаар хороо, Согоот 62-841А тоотод оршин суугч, иргэн /зөвшилцснөөр/
 
Нарийн бичгийн дарга:                                          П.Хүрэлбаатар Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын ахлах мэргэжилтэн
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны
04 дүгээр сарын 24-ний  өдрийн
А/325 дугаар  захирамжийн                                                                                              
4 дүгээр хавсралт
 
 
 
 
 
 
ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ
ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРОО 
 
 
Дарга:                                    Л.Амарзаяа Нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын орлогч
Гишүүд:                               С.Далхсүрэн Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын мэргэжилтэн
 
  П.Ундраа Нийслэлийн Боловсролын газрын мэргэжилтэн
  Ч.Бадамханд Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газрын ахлах мэргэжилтэн
  Ч.Энхбаяр “Залуу тэнгис” Төрийн бус байгууллагын гишүүн /зөвшилцснөөр/
  Б.Энхжин Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 2 дугаар хороо, 5 дугаар хороолол, 26-29 тоотод оршин суугч, иргэн /зөвшилцснөөр/
 
Нарийн бичгийн дарга:                                          П.Хүрэлбаатар Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын ахлах мэргэжилтэн
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны
04 дүгээр сарын 24-ний  өдрийн
А/325 дугаар  захирамжийн                                                                                
 5 дугаар хавсралт
 
 
 
 
 
 
ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ
ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРОО 
 
 
Дарга:                                    Г.Энхболд Нийслэлийн Баянгол дүүргийн Засаг даргын орлогч
Гишүүд:                               Ц.Ижилмөрөн Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн
 
  Б.Цэрэнбалжид Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газрын хэлтсийн дарга
  С.Насанжаргал Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын мэргэжилтэн
  С.Гантөмөр Монголын Барилгын инженерүүдийн холбооны гишүүн /зөвшилцснөөр/
  Д.Мандал Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 6 дугаар хороо, 10 дугаар хороолол, 54-31 тоотод оршин суугч, иргэн /зөвшилцснөөр/
 
Нарийн бичгийн дарга:                                          С.Болдбаатар Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын мэргэжилтэн
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны
04 дүгээр сарын 24-ний  өдрийн
А/325 дугаар  захирамжийн
6 дугаар хавсралт
 
 
 
 
 
 
ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ
ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРОО 
 
 
Дарга:                                    Б.Мөнхбат Нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын орлогч
Гишүүд:                               Н.Батцэнгэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын мэргэжилтэн
 
  Т.Хонгорзул Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын мэргэжилтэн
  Б.Болор Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 12 дугаар хороо, Булагийн 16-681 тоотод оршин суугч, иргэн /зөвшилцснөөр/
 
Нарийн бичгийн дарга:                                          Д.Баярсайхан Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын мэргэжилтэн
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны
04 дүгээр сарын 24-ний  өдрийн
А/325 дугаар  захирамжийн
7 дугаар хавсралт
 
 
 
 
 
 
ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ
ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРОО 
 
 
Дарга:                                    С.Гантулга Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын орлогч
Гишүүд:                               Т.Батдорж Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын орлогч дарга
 
  Э.Дөлгөөн Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын мэргэжилтэн
  Х.Батбаяр Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 14 дүгээр хороо, Амархуур 33В-88 тоотод оршин суугч, иргэн /Зөвшилцснөөр/
 
Нарийн бичгийн дарга:                                          Д.Баярсайхан Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын мэргэжилтэн
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны
04 дүгээр сарын 24-ний  өдрийн
А/325 дугаар  захирамжийн                                                                            
8 дугаар хавсралт
 
 
 
 
 
 
ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ
ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРОО 
 
 
Дарга:                                    Г.Энхболд Нийслэлийн Баянгол дүүргийн Засаг даргын орлогч
Гишүүд:                               П.Хүрэлбаатар Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын ахлах мэргэжилтэн
 
  И.Наранцогт Нийслэлийн Боловсролын газрын ахлах мэргэжилтэн
  М.Түвшинбаяр Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газрын хяналтын инженер
  Л.Мягмар Монголын зураг, төсөв зохиогчдын холбооны гишүүн /зөвшилцснөөр/
  С.Дэлгэрцогт Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 18 дугаар хороо, 4 дүгээр хороолол, 64-14 тоотод оршин суугч, иргэн /зөвшилцснөөр/
 
Нарийн бичгийн дарга:                                          Б.Түмэнжаргал Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын ахлах мэргэжилтэн