Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2014-02-28 00:00:00
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ, УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН
ХАМТАРСАН ЗАХИРАМЖ, ТУШААЛ

2014 оны 02 дугаар                                                                                                                                       Улаанбаатар
сарын  28-ны  өдөр                                    Дугаар А/134  /202                                                                           хот
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Засгийн газрын агентлагын эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4, Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1.1, 9 дүгээр зүйлийн 9.1.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАЖ, ТУШААХ нь:
 
1.  Иргэдэд үзүүлж байгаа төрийн үйлчилгээг хөнгөн шуурхай болгох, төрийн үйлчилгээг иргэдэд ойртуулах, хүртээмжийг нь нэмэгдүүлэх зорилгоор улсын бүртгэлийн зарим төрлийн үйлчилгээг хорооноос үзүүлэх ажлыг зохион байгуулах үүрэг бүхий Ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай. 
 
Ажлын хэсгийн
дарга                Ё.Гэрэлчулуун         Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын
                                                               дарга
 
Орлогч дарга  Д.Энхцэцэг               Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын дэд дарга
 
Гишүүд                        Ү.Ганболд                 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын
                                                Нутгийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн
                                                дарга
 
            Б.Билэгдэмбэрэл    Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын
                                                Мэдээллийн технологийн газрын дарга
            С.Чинбат                  Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын
                                                Мэдээллийн сүлжээ, техникийн хэлтсийн
                                                дарга
            С.Содномдорж        Нийслэлийн Улсын бүртгэлийн газрын дарга
            Б.Бат-Өлзий                        Нийслэлийн Мэдээллийн технологийн газрын
                                                дарга
            Ж.Энхтөр                  Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын
                                                Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн
                                                ахлах мэргэжилтэн
 
 

2
 
            Б.Жавзанпагма       Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын
                                                Нутгийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн
                                                Иргэд хүлээн авах төвийн ахлах
                                                мэргэжилтэн
 
            С.Баасанжав           Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын
                                                Нутгийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн
                                                мэргэжилтэн
 
Нарийн бичгийн
дарга                Б.Нямдулам             Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын
                                                Хуулийн хэлтсийн дарга
 
            О.Мөнх-Оргил          Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын
                                                Нутгийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн
                                                Иргэд хүлээн авах төвийн дарга
 
2.  Улсын бүртгэлийн зарим үйлчилгээг хорооноос үзүүлэх ажлыг зохион байгуулж, нэвтрүүлэх ажлын нэгдсэн төлөвлөгөөг 2014 оны 2 дугаар сард багтаан боловсруулж, батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу ажиллахыг Ажлын хэсэг /Ё.Гэрэлчулуун/-т үүрэг болгосугай.
 
3.  Ажлын нэгдсэн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай хөрөнгийн тооцоо, судалгааг гаргаж нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хурал болон Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын Зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлж ажиллахыг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын                   Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс /Э.Ганхүү/, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын Санхүү, бүртгэлийн хэлтэс /Б.Өэлүн-Үжин/-т тус тус үүрэг болгосугай.
 
4.  Хамтарсан захирамж, тушаалын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, ажлын гүйцэтгэлийг хангуулж ажиллахыг Ажлын хэсгийн дарга Ё.Гэрэлчулуун, орлогч дарга Д.Энхцэцэг нарт даалгасугай.
 
 
 
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                                               
                                   Э.БАТ-ҮҮЛ
 
 
УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН
ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГА                                                                   
                                                                                                          Ц.ПҮРЭВДОРЖ