Ажлын хэсэг томилох тухай

2013-10-15 00:00:00
2013 оны 10 сарын 15  өдөр                                            дугаар А/943                                           Улаанбаатар хот
 
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төрийн албаны тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.1,  19.2  дахь хэсэг, Монгол Улсын Засгийн газрын 1995 оны 96,   2010 оны 11 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
 
1. “Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага, харьяа газрын удирдах ажилтнуудад болон тэргүүний албан хаагчдад урамшуулал олгох  тухай журам”-ыг хэрэгжүүлэх зорилгоор нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага,  харьяа газрын удирдах ажилтнуудын  үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлэх ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай.
 
            Ажлын хэсгийн
            дарга:             Ё.Гэрэлчулуун        Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын
                                                                        дарга
 
            Гишүүд:         Д.Батмөнх                Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөх
                                    Л.Ганхөлөг               Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөх
                                    Ү.Ганболд                 Нийслэлийн Засагдаргын Тамгын газрын
                                                                        Нутгийн  захиргааны удирдлагын хэлтсийн
                                                                        дарга
                                    С.Отгонгэрэл           Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын
                                                                        Хууль,эрх зүйн хэлтсийн дарга
                                    С.Баярбаатар          Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын
                                                                        Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн
                                                                        хэлтсийн дарга
                                    Э.Ганхүү                   Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын
                                                                        Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга
                                    М.Отгонбаяр            Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын                                                                                                                       Нийгмийн хөгжлийн бодлогын хэлтсийн
                                                                        дарга
                                    Ж.Болдбаатар         Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын
                                                                        Цэргийн штабын дарга, хурандаа
                                    Э.Энхцэцэг               Улаанбаатар хотын Захирагчийн Ажлын
                                                                        албаны Захиргаа,  санхүүгийн хэлтсийн
                                                                        дарга
                                    О.Нарантуяа            Улаанбаатар хотын Захирагчийн Ажлын
                                                                        албаны Хүнс, худалдаа үйлчилгээний
                                                                        хэлтсийн дарга
                                     Т.Батбаяр                 Улаанбаатар хотын Захирагчийн Ажлын
                                                                        албаны Тохижилт, хог хаягдлын удирдлагын
                                                                        хэлтсийн дарга
            Нарийн бичгийн
            дарга:             Х.Гантулга                Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын
                                                                        Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний хэлтсийн
                                                                        дарга
 
2. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага,  харьяа газрын удирдах ажилтнуудын үйл ажиллагааны үр дүнд үнэлгээ хийх Үнэлгээний ажлын хэсгүүдийг байгуулан, удирдлага зохион байгуулалтаар хангаж, үйл ажиллагааны үр дүнгийн үнэлгээний нэгдсэн дүнг журамд заасан хугацаанд нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэхийг Зохион байгуулах ажлын хэсгийн дарга Ё.Гэрэлчулуунд үүрэг болгосугай.
 
 
 
 
                        НИЙСЛЭЛИЙН  ЗАСАГ ДАРГА
                        БӨГӨӨД  УЛААНБААТАР
                        ХОТЫН  ЗАХИРАГЧ                                                Э.БАТ-ҮҮЛ