Нийслэлийн төсвийн мэдээлэл


Гарчиг Огноо
41 НЗДТГ-ын 2015 оны 2-р улиралын санхүүгийн тайлан 2015-10-14
42 НЗДТГ-ын 2014 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлт 2015-10-14
43 Нийслэлийн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2014 оны аудитлагдсан санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан 2015-07-01
44 Нийслэлийн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2014 оны аудитлагдсан санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан 2015-07-01
45 Нийслэлийн 2015 оны төсөвт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2015-04-02
46 Нийслэлийн 2015 оны төсөвт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2015-04-02
47 Нийслэлийн 2014 оны тодотгосон төсөв 2015-01-13
48 Нийслэлийн 2014 оны тодотгосон төсөв 2015-01-13
49 Нийслэлийн 2015 оны төсөв батлах тогтоол 2014-12-17
50 Нийслэлийн 2015 оны төсөв 2014-12-15
51 Нийслэлийн 2015 оны төсөв 2014-12-15
52 Нийслэлийн дүүргүүдийн санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн 2013 оны үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлсэн дотоод хяналтаар өгсөн зөвлөмж, биелэлт 2014-06-06
53 НИЙСЛЭЛИЙН ДҮҮРГҮҮДИЙН САНХҮҮ, ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТСИЙН 2013 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ДОТООД ХЯНАЛТААР ӨГСӨН ЗӨВЛӨМЖ, БИЕЛЭЛТ 2014-06-06
54 Улаанбаатар хотын төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2013 оны жилийн эцсийн аудитлагдсан санхүүгийн тайлан 2014-05-21
55 Улаанбаатар хотын төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2013 оны жилийн эцсийн аудитлагдсан санхүүгийн тайлан 2014-05-21
56 Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2015 оны зорилт, 2015 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд санал авах маягт 2014-05-12
57 Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2015 оны зорилт, 2015 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд санал авах маягт 2014-05-12
58 Нийслэлийн 2014 оны төсвийн төлөвлөгөө 2014-03-27
59 Нийслэлийн 2014 оны төсвийн төлөвлөгөө 2014-03-27