Нийслэлийн төсвийн мэдээлэл


Гарчиг Огноо
21 Нийслэлийн 2017 оны төсөв баталсан тогтоол 2016-12-09
22 2016 оны төсвийн тодотголын тогтоол 2016-11-15
23 2016 оны төсвийн тодотголын тогтоол 2016-11-15
24 Нийслэлийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2015 оны аудитлагдсан санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан 2016-10-12
25 Нийслэлийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2015 оны аудитлагдсан санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан 2016-07-01
26 2016 оны Нийслэлийн төсөвт өөрчлөлт оруулсан тогтоол 2016-05-20
27 2016 оны Нийслэлийн төсөвт өөрчлөлт оруулсан тогтоол 2016-05-20
28 2015 оны төсвийн нэмэлт өөрчлөлт 2016-01-05
29 Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2016 оны зорилт 2015-12-08
30 Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2016 оны зорилт 2015-12-08
31 2016 оны төсөв батлах тухай 2015-12-07
32 2015 оны төсөвт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2015-12-07
33 2015 оны төсөвт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2015-12-07
34 2016 оны төсөв батлах тухай 2015-12-07
35 НЗДТГ-ын 2014 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлт 2015-10-14
36 НЗДТГ-ын 2015 оны 2-р улиралын санхүүгийн тайлан 2015-10-14
37 НЗДТГ-ын 2016-2018 оны төсвийн дунд хугацааны төлөвлөгөөний төсөл 2015-10-14
38 НЗДТГ-ын 2016-2018 оны төсвийн дунд хугацааны төлөвлөгөөний төсөл 2015-10-14
39 НЗДТГ-ын 2015 оны 2-р улиралын санхүүгийн тайлан 2015-10-14
40 НЗДТГ-ын 2014 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлт 2015-10-14