Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэл


Гарчиг Огноо
1 Нийслэлийн 2021 оны төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 4-р сарын мэдээ 2021-05-07
2 Нийслэлийн 2021 оны төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 4-р сарын мэдээ 2021-05-07
3 Нийслэлийн 2021 оны төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 3-р сарын мэдээ 2021-04-05
4 Нийслэлийн 2021 оны төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 3-р сарын мэдээ 2021-04-05
5 Нийслэлийн 2021 оны төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 2-р сарын мэдээ 2021-03-09
6 Нийслэлийн 2021 оны төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 2-р сарын мэдээ 2021-03-09
7 Нийслэлийн 2021 оны төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 1-р сарын мэдээ 2021-02-17
8 Нийслэлийн 2021 оны төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 1-р сарын мэдээ 2021-02-17
9 Нийслэлийн 2020 оны төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 12-р сарын мэдээ 2021-01-07
10 Нийслэлийн 2020 оны төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 12-р сарын мэдээ 2021-01-07
11 Нийслэлийн 2020 оны төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 11-р сарын мэдээ 2020-12-08
12 Нийслэлийн 2020 оны төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 11-р сарын мэдээ 2020-12-08
13 Нийслэлийн 2020 оны төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 10-р сарын мэдээ 2020-11-09
14 Нийслэлийн 2020 оны төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 10-р сарын мэдээ 2020-11-09
15 Нийслэлийн 2020 оны төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 9-р сарын мэдээ 2020-10-12
16 Нийслэлийн 2020 оны төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 9-р сарын мэдээ 2020-10-12
17 Нийслэлийн 2020 оны төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 8-р сарын мэдээ 2020-09-30
18 Нийслэлийн 2020 оны төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 8-р сарын мэдээ 2020-09-30
19 Нийслэлийн 2020 оны төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 7-р сарын мэдээ 2020-08-10
20 Нийслэлийн 2020 оны төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 7-р сарын мэдээ 2020-08-10