Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэл


Гарчиг Огноо
1 Нийслэлийн 2021 оны төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 9-р сарын мэдээ 2021-10-09
2 Нийслэлийн 2021 оны төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 9-р сарын мэдээ 2021-10-09
3 Нийслэлийн 2021 оны төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 8-р сарын мэдээ 2021-09-08
4 Нийслэлийн 2021 оны төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 8-р сарын мэдээ 2021-09-08
5 Нийслэлийн 2021 оны төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 7-р сарын мэдээ 2021-08-08
6 Нийслэлийн 2021 оны төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 7-р сарын мэдээ 2021-08-08
7 Нийслэлийн 2021 оны төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 6-р сарын мэдээ 2021-07-09
8 Нийслэлийн 2021 оны төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 6-р сарын мэдээ 2021-07-09
9 Нийслэлийн 2021 оны төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 5-р сарын мэдээ 2021-06-08
10 Нийслэлийн 2021 оны төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 5-р сарын мэдээ 2021-06-08
11 Нийслэлийн 2021 оны төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 4-р сарын мэдээ 2021-05-07
12 Нийслэлийн 2021 оны төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 4-р сарын мэдээ 2021-05-07
13 Нийслэлийн 2021 оны төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 3-р сарын мэдээ 2021-04-05
14 Нийслэлийн 2021 оны төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 3-р сарын мэдээ 2021-04-05
15 Нийслэлийн 2021 оны төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 2-р сарын мэдээ 2021-03-09
16 Нийслэлийн 2021 оны төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 2-р сарын мэдээ 2021-03-09
17 Нийслэлийн 2021 оны төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 1-р сарын мэдээ 2021-02-17
18 Нийслэлийн 2021 оны төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 1-р сарын мэдээ 2021-02-17
19 Нийслэлийн 2020 оны төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 12-р сарын мэдээ 2021-01-07
20 Нийслэлийн 2020 оны төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 12-р сарын мэдээ 2021-01-07