2010.09.20 Даваа
2010 -оны 9 -р сарын 20
1319
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Аян зохион байгуулах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Хот, тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн25 дугаар зүйлийн 25.1 дэх хэсэг, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2006 оны"Үдийн цай хөтөлбөр хэрэгжүүлэх тухай" 301 дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралтаарбатлагдсан Ерөнхий боловсролын сургуульд "Үдийн цай"...
2010 -оны 9 -р сарын 17
455
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагынтухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсгийг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Нэг. Орон нуттийн бие даасан байдлыг хангах талаар мэдээллийн төсөлболовсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг дараахь бүрэлдэхүүнтэйгээрбайгуулсугай. Ажлын хэсгийнахлагч Ц.БаасанжавНийслэлийн Засаг даргын Хуулийн...
2010 -оны 9 -р сарын 17
411
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Хөрөнгө гаргах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагынтухай хуулийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн байгууллагын удирдлага санхүүжилтийнхуулийн 11.1.13 дахь заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн ХурлынТэргүүлэгчдийн 2006 оны 44 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэнЗАХИРАМЖЛАХ нь: Нэг. Хэлмэгдэгсдийн дурсгалыг хүндэтгэх өдрийг тохиолдуулан тэдний үр хүүхэд болон ар гэрийнхэний...
2010 -оны 9 -р сарын 17
414
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
“Улаанбаатар 2010-хөдөлмөрийн бага чуулган" онол практикийн бага хурлыг зохион байгуулах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагынтухай хуулийн 29.2 үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Нэг. Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Нийслэл Улаанбаатар хотынҮйлдвэрчний Эвлэлүүдийн Холбоо, Монголын Ажил Олгогч Эздийн НэгдсэнХолбооны хооронд байгуулйсан 2010-2012 оны хамтын хэлэлцээр, "Хөдөлмөрэрхлэлтийг дэмжих нийслэлийн хөтөлбөр"-ийг хэрэгжүүлэх...
2010 -оны 9 -р сарын 17
411
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Аян зохион байгуулах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Хот, тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.1 дэх хэсэг, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2006 оны "Үдийн цай хөтөлбөр хэрэгжүүлэх тухай" 301 дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралтаар батлагдсан Ерөнхий боловсролын сургуульд "Үдийн цай"...
2010 -оны 9 -р сарын 17
424
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Хөрөнгө бүртгэх тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагынтухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийнөмчийн тухай хуулийн 78 дугаар зүйлийн 78.2 дахь хэсэг, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2010 оны 138 дугаар тогтоолыг үндэслэнЗАХИРАМЖЛАХ нь: Нэг. Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр Булган аймгийн Хангал сумын Хялганат тосгоны...
2010 -оны 9 -р сарын 17
408
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагынтухай хуулийн 29.2 дахь хэсэг, 39.1, Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгайзөвшөөрлийн тухай хуулийн 16.2.4 дэх заалт, Боловсролын тухай хуулийн 20.1 дэххэсэг, 22 дугаар зүйл, 30.1.6 дахь заалт, Нийслэлийн Засаг даргын 2010 оны 228дугаар захирамжаар томилогдсон "Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгбайгуулах тусгай зөвшөөрөл...
2010 -оны 9 -р сарын 17
474
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Шүлхий өвчнөөс урьдчилансэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагынтухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.3 /а/, 29.2, Гамшгаас хамгаалах тухайхуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1, 14.1, 26.1, Улсын онцгой комиссын 2010 оны 14дүгээр хурлын тэмдэглэлийг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Нэг. Мал, амьтны гоц халдварт шүлхий өвчин Дорнод, Сүхбаатар аймгийн нутаг дэвсгэрт гарсантай холбогдуулан 2010 оны 09...
2010 -оны 9 -р сарын 17
455
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Хөрөнгө бүртгэх тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 78 дугаар зүйлийн 78.2 дахь хэсэг, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2010 оны 138 дугаар тогтоолыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Нэг. Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр Булган аймгийн Хангал сумын Хялганат...
2010 -оны 9 -р сарын 17
402
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29.2 дахь хэсэг, 39.1, Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 16.2.4 дэх заалт, Боловсролын тухай хуулийн 20.1 дэх хэсэг, 22 дугаар зүйл, 30.1.6 дахь заалт, Нийслэлийн Засаг даргын 2010 оны 228 дугаар захирамжаар томилогдсон "Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг байгуулах тусгай зөвшөөрөл...
2010 -оны 9 -р сарын 17
418
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.3 /а/, 29.2, Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1, 14.1, 26.1, Улсын онцгой комиссын 2010 оны 14 дүгээр хурлын тэмдэглэлийг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Нэг. Мал, амьтны гоц халдварт шүлхий өвчин Дорнод, Сүхбаатар аймгийн нутаг дэвсгэрт гарсантай холбогдуулан 2010...
2010 -оны 9 -р сарын 17
415
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.3 /а/, 29.2, Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1, 14.1, 26.1, Улсын онцгой комиссын 2010 оны 14 дүгээр хурлын тэмдэглэлийг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Нэг. Мал, амьтны гоц халдарт шүлхий өвчин Дорнод, Сүхбаатар аймгийн нутаг дэвсгэрт гарсантай холбогдуулан 2010 оны 09...
2010 -оны 9 -р сарын 17
938
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Суурь судалгаа авах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Засгийн газрын "Улаанбаатархотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө" боловсруулах тухай 2010 оны 13 дугаартогтоолыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Нэг. "Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх хөгжлийн ерөнхийтөлөвлөгөө"-г шинэчлэн боловсруулах ажлыг...
2010 -оны 9 -р сарын 15
426
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Өдөрлөг зохион байгуулах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагынтухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 10дугаар зүйлийн 10.1.2, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн ХурлынТэргүүлэгчдийн 2006 оны 44 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэнЗАХИРАМЖЛАХ нь: Нэг. Монголын мянганы сорилтын сантай хамтран "Эрүүл хотыг дэмжих нэг өдөр" өдөрлөгийг 2010 оны...
2010 -оны 9 -р сарын 15
436
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Суурь судалгаа авах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Засгийн газрын "Улаанбаатар хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө" боловсруулах тухай 2010 оны 13 дугаар тогтоолыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Нэг. "Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө"-г шинэчлэн боловсруулах ажлыг...
2010 -оны 9 -р сарын 15
515
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Эрх шилжүүлэх тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагынтухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн байгууллагынудирдлага,санхүүжилтийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.2 дахь хэсэг,Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалданавах тухай хуулийн 34 дүгээр зүйл, 46 дугаар зүйлийн 46.3 дахь хэсэг, МонголУлсын 2010 оны төсвийн тухай хуульд...
2010 -оны 9 -р сарын 14
472
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Налайх дүүрэг чиглэсэн авто замын хөдөлгөөндтүр өөрчлөлт оруулах тухайqw
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.4 /в/, 29.2, Авто замын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.2, 6.1.3, 6.1.5, 9 дүгээр зүйлийн 9.1 дэх хэсгийг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Нэг. Улаанбаатар хотын бохир усны "Туул-1" гол цуглуулагч шугамын барилга байгууламжийг барих ажлын шугамын трасс Налайх дүүрэг явдаг авто...
2010 -оны 9 -р сарын 10
476
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.4 (г), 29.2, Харилцаа холбооны тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсгийг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Нэг. Улаанбаатар хотын нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайн гэрэлтүүлгийн болон троллейбусны шугамын багана, шон, зарим барилгуудын дээврийг ашиглан агаараар татагдсан мэдээлэл...
2010 -оны 9 -р сарын 9
438
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Хөтөлбөрийн үр дүнд үнэлгээ хийх тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Монгол Улсын Шадар сайдын 2010 оны 45 дугаар тушаал, 2010 оны ЗГ-3/300 дугаар албан бичгийг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Нэг. Хүүхдийн хөгжил, хамгааллыг сайжруулах үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үр дүнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсгийн...
2010 -оны 9 -р сарын 8
393
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ