Хөрөнгө гаргах тухай

2014-07-09 00:00:00
2014 оны 07 сарын 09-ны өдөр                                                            дугаар А/571                                                            Улаанбаатар хот
 
 
Хөрөнгө гаргах тухай
 
 
                 Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 325 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2006 оны “Журам батлах тухай” 44 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
 
              1.Монгол Улсын Ерөнхий сайдын ивээл дор 2014 оны 07 дугаар сарын  18-19–ний өдөр Хэнтий аймгийн Дадал суманд зохион байгуулагдах Буриад түмний урлаг, спортын “Алтаргана – 2014” наадамд Улаанбаатар хотоос оролцох урлагийн ажилтан, төлөөлөгчдийн үйл ажиллагааны зардалд  зориулан 19 750 000 /арван есөн сая долоон зуун тавин мянга/ төгрөгийг Нийслэлийн Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс санхүүжүүлэхийг Тамгын газар /Ё.Гэрэлчулуун/-т зөвшөөрсүгэй.
 
            2.“Алтаргана–2014” наадамд Улаанбаатар хотоос оролцох урлагийн ажилтан, төлөөлөгчдийн бэлтгэл ажлыг хангахад бүх талын мэргэжлийн туслалцаа, дэмжлэг үзүүлэн ажиллахыг нийслэлийн Соёл, урлагийн газар /Б.Батцэнгэл/-т үүрэг болгосугай.
 
 
 
 
                                                           НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
                                                           БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
                                                           ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                                     Э.БАТҮҮЛ
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                       БАТЛАВ
                                                                                                                                                                НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН  ТАМГЫН
 ГАЗРЫН ДАРГА                Ё.ГЭРЭЛЧУЛУУН
 
 
 
 
БУРИАД ТҮМНИЙ “АЛТАРГАНА – 2014” НААДАМД УЛААНБААТАР ХОТООС ОРОЛЦОХ УРЛАГИЙН АЖИЛТАН,
ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН ТООЦОО
 
                                                                                                                                                           /төгрөгөөр/
  Зардлын нэр Тоо хэмжээ Нэг бүрийн үнэ Нийт зардал Хянасан
1 Наадамд оролцогчдыг бэлтгэх багш нарын ажлын хөлс 4 хүн 1 900 000 7 600 000  
2 Замын зардал 6 ширхэг автобус 1 000 000 6 000 000  
3 Наадамд оролцогчдын хоолны зардал 240 хүн 25 625 6 150 000  
  Нийт     19 750 000  
 
           
 
 
 
 
                                                          ТӨСӨВ БОЛОВСРУУЛСАН:
 
                                                          НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН
                                                          ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                                        Л.ЧИМГЭЭ
 
                                                          ТӨСӨВ ХЯНАСАН:
 
                                                          САНХҮҮ, ТӨРИЙН САНГИЙН
                                                          ХЭЛТСИЙН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙ
                                                          МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                Ж.ЭНХТӨР