Мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан үндэсний хөгжлийн цогц бодлогын хэрэгжилт

2012-01-01 00:00:00

/албан байгууллагын нэр/

 д /д

Стратегийн зорилт

Арга хэмжээний

дугаар

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Шалгуур үзүүлэлт
/Хэмжих нэгж/

Хүрэх үр дүн
/2015 он/

Хүрэх үр дүн
/2021 он/

Заалтад заасан хэрэгжилтийн хураангүй мэдээлэл

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Үндсэн хариуцах эзэн

Хамтран хэрэгжүүлэх байгууллага /хувь/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Үндэсний хөгжлийн цогц бодлогын төлөвлөгөөг гарчигийн дээр байрлах татаж авах хэсгээс үзнэ үү