МЯНГАНЫ ХӨГЖЛИЙН ЗОРИЛТОД СУУРИЛСАН ҮНДЭСНИЙ ХӨГЖЛИЙН ЦОГЦ БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТ

2012-01-01 00:00:00

Монгол Улсын Засгийн газрын  2010 оны 95 дүгаар тогтоолын  хавсралт

МЯНГАНЫ ХӨГЖЛИЙН ЗОРИЛТОД СУУРИЛСАН ҮНДЭСНИЙ ХӨГЖЛИЙН ЦОГЦ БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТ

        /албан байгууллагын нэр/

 д /д

Стратегийн зорилт

Арга хэмжээний

дугаар

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Шалгуур үзүүлэлт
/Хэмжих нэгж/

Хүрэх үр дүн
/2015 он/

Хүрэх үр дүн
/2021 он/

Заалтад заасан хэрэгжилтийн хураангүй мэдээлэл

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Үндсэн хариуцах эзэн

Хамтран хэрэгжүүлэх байгууллага /хувь/