Сонгон шалгаруулах комисс байгуулах тухай

2013-11-22 00:00:00
2013 оны 11 сарын 22 өдөр                                           дугаар А/1023                                           Улаанбаатар хот
 
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн  29 дүгээр зүйлийн 29.2, Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.2, Засгийн газрын 2008 оны Эрүүл мэндийн байгууллагыг сонгох журам батлах тухай 172 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
 
1. Эрүүл мэндийн сайдын 2013 оны 418 дугаар тушаалаар батлагдсан Эрүүл мэндийн даатгалын санхүүжилтээр тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагын сонгон шалгаруулалт зохион байгуулах журмыг үндэслэн эрүүл мэндийн даатгалын сангийн санхүүжилтээр тусламж үйлчилгээ үзүүлэх хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагыг сонгон шалгаруулах комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.
 
            Комиссын дарга      Ц.Энхцэнгэл             Нийслэлийн Засаг даргын орлогч
 
            Гишүүд:                     С.Отгонгэрэл           Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын
                                                                                    газрын Хууль, эрх зүйн хэлтсийн                                                                                   дарга
                                                Р.Ягаанцэцэг           Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын
                                                                                    газрын Нийгмийн хөгжлийн бодлогын
                                                                                    хэлтсийн Эрүүл мэндийн асуудал
                                                                                    хариуцсан ахлах  мэргэжилтэн
                                                С.Туул                        Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын
                                                                                    дарга
                                                Р.Наранчимэг         Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын
                                                                                    Эрүүл мэндийн даатгалын  газрын
                                                                                    дарга /зөвшилцсөнөөр/
                                                Г.Батмөнх                 Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын 
                                                                                    газрын Эрүүл мэнд, боловсрол,
                                                                                    соёлын хяналтын хэлтсийн дарга
                                                Н.Цогбадрах            Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын   
                                                                                    Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний
                                                                                    хэлтсийн дарга
                                                Г.Ариунсайхан        Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын     
                                                                                    Эдийн засаг төлөвлөлтийн хэлтсийн
                                                                                    дарга
                                                Б.Уранчимэг            Нийслийн Эрүүл мэндийн газрын
                                                                                    Хяналт шинжилгээ үнэлгээний                                                                                                                                              хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн                                          
                                                Б.Ганбат                   Баянзүрх дүүргийн Эрүүл мэндийн
                                                                                    нэгдлийн дарга
                                                Ч.Доржгүнсмаа       Монголын хувийн хэвшлийн эрүүл
                                                                                    мэндийн байгууллагын нэгдсэн
                                                                                     холбооны менежер /тохиролцсоноор/
                                                 Ч.Үржээ                    Баянгол дүүргийн 12 дугаар хорооны
                                                                                    иргэн
            
            Нарийн бичгийн
            дарга                          Ц.Лхамсүрэн            Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын
                                                                                    төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн
                                                                                     асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 
2. Хувийн хэвшлийн эмнэлэг, сувиллыг сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг 2013 оны 11 дүгээр сарын 30–ны өдрийн дотор зохион байгуулан дүнг танилцуулж, Эрүүл мэндийн сайдын 2013 оны 418 дугаар тушаалын 1.8 дахь заалтын дагуу Эрүүл мэндийн яаманд хүргүүлэхийг сонгон шалгаруулах комисс
/Ц.Энхцэнгэл/-т даалгасугай.
 
 
 
 
               НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
               БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
               ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                               Э.БАТ-ҮҮЛ