Г.Чимгээг ажилд томилох тухай

2013-03-22 00:00:00
2013 оны 03 сарын 22 өдөр                                         дугаар Б/66                                                  Улаанбаатар хот
 
Монгол Улсын Боловсролын тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 30.1.15 дахь заалт, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.1 дэх хэсгийг үндэслэн   ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
 
1. Нийслэлийн 105 дугаар сургуулийн захирлаар Гунгаагийн Чимгээг 2013 оны  03 дугаар сарын 25-ны өдрөөс эхлэн томилон ажиллуулсугай.
 
2. 105 дугаар сургуулийн захирлын ажил хүлээлцүүлэх комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.
 
Дарга              Ц.Отгонбагана                      Нийслэлийн Боловсролын газрын
                                                                           дарга
 
Гишүүд:          Б.Пүрэвдагва                        Нийслэлийн Боловсролын газрын
                                                                          Төрийн захиргаа удирдлагын
                                                                           хэлтсийн дарга
                        Б.Ганболд                              Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын
                                                                           газрын Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн
                                                                           мэргэжилтэн
                        А.Одонтунгалагтуул               Сонгинохайрхан дүүргийн
                                                                           Боловсролын хэлтсийн дарга
                        И.Наранцогт                           Нийслэлийн Боловсролын газрын
                                                                           Ерөнхий боловсролын төсөв
                                                                           хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
Нарийн бичгийн
дарга              Л.Ариунсанаа                        Нийслэлийн Боловсролын газрын
                                                                           Хүний нөөц хариуцсан мэргэжилтэн
 
 
3. Г.Чимгээтэй хөдөлмөрийн гэрээ байгуулж, мэргэжил арга зүйн болон захиргааны удирдлагаар хангаж ажиллахыг нийслэлийн Боловсролын газар /Ц.Отгонбагана/-т даалгасугай.
 
 
 
                        НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН
                        САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН
                        АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
                        ОРЛОГЧ                                                Н.БАТАА