Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2013-03-04 00:00:00
2013 оны 03 сарын 04 өдөр                                               дугаар А/165                                           Улаанбаатар хот

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29. 2 дахь хэсэг, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2012 оны 5/18 дугаар  тогтоолыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
 
1. Нийслэлийн Засаг даргын 2013-2016 оны мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд хүүхэд, залуучуудын хөгжлийг хангах зориулалтаар барьж байгуулсан барилга, байгууламжид нийслэлийн хэмжээний үзлэг явуулах Ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай.
 
            Ажлын хэсгийн
            ахлагч            Ц.Буяндалай           Нийслэлийн Засаг даргын Хөдөлмөр
                                                                        эрхлэлт, нийгмийн хамгаалалын асуудал
                                                                        хариуцсан  орлогч
            Гишүүд          Б.Батцэнгэл             Нийслэлийн Соёл, урлагийн газрын дарга
                                    Ж.Ганболд               Нийслэлийн Биеийн тамир, спортын газрын 
                                                                        дарга
                                    С.Туул                        Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын дарга
                                    Х.Батбаяр                 Нийслэлийн Боловсролын газрын орлогч
                                                                        дарга
                                    Д.Баатар                   Нийслэлийн Орон сууц, нийтийн аж ахуйн  
                                                                        удирдах   газрын    орлогч    дарга                      
                                    Д.Итгэл                      Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын
                                                                        Өмчийн хөдөлгөөн, хувьчлалын хэлтсийн
                                                                        дарга                                                                                         
                                    Д.Баасанбат            Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын Тамгын
                                                                        газрын дарга
                                    Б.Мөнгөнсүх             Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын                                                                                        
                                                                        хэлтсийн дарга
                                    М.Бадрах                  Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын
                                                                        газрын дарга
                                    Б.Амартүвшин         Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын Тамгын
                                                                        газрын дарга 
                                    С.Мөнхчулуун           Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын
                                                                        Тамгын газрын дарга     
                                    М.Нямгэрэл              Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын
                                                                        газрын Захиргаа хуулийн хэлтсийн дарга
                                    Б.Мөнхбат                Багануур дүүргийн Засаг даргын Тамгын
                                                                        газрын дарга                                                                    
                                    О.Манарбек             Налайх дүүргийн Засаг даргын Тамгын 
                                                                        газрын дарга
                                    Ш.Бямбаа                Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын
                                                                        газрын дарга
                                    Ж.Баяржаргал        Монголын Сууц өмчлөгчдийн холбооны
                                                                        Дээд зөвлөлийн гүйцэтгэх захирал  
                                    Д.Эрдэнэсүрэн        Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын
                                                                        Нийгмийн хөгжлийн бодлогын хэлтсийн
                                                                        мэргэжилтэн 
  Нарийн бичгийн
            дарга             Я.Байгалмаа           Нийслэлийн Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн
                                                                        газрын дарга
 
2. Ажлын үр дүнг 2013 оны 03 дугаар сарын 11-ний дотор танилцуулахыг Ажлын хэсгийн дарга Нийслэлийн Засаг даргын орлогч Ц.Буяндалайд үүрэг болгосугай.
 
 
 
 
 
            НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН
            САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ
            ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ                                        Н.БАТАА