Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2010-09-17 00:00:00


     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсгийг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

     Нэг. Орон нуттийн бие даасан байдлыг хангах талаар мэдээллийн төсөл боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг дараахь бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай.

Ажлын хэсгийн ахлагч
  • Ц.Баасанжав Нийслэлийн Засаг даргын Хуулийн зөвлөх

Гишүүд

  • Ү.Ганболд Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийндарга
  • О.Машбат Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль зүйн хэлтсийн дарга
  •  Б.Нандинжаргал Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хотын хөгжлийн бодлогын хэлтсийн дарга
  • Долоонжин Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн төсвийн ерөнхий мэргэжилтэн
  • Ч.Однасан Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын дарга
  •  Ц.Болд Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг дарга

     Хоёр. Мэдээллийн төслийг 2010 оны 09 дүгээр сарын 21-ний өдрийн дотор танилцуулахыг Ажлын хэсэгт /Ц.Баасанжав/-т үүрэг болгосугай

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧ Г.МӨНХБАЯР