Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/718 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2019-07-17
А/716 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-07-10
А/715 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-07-10
А/714 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-07-10
А/713 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-07-10
А/711 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-07-10
А/710 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-07-10
А/709 Тээврийн хэрэгсэл балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2019-07-10
А/708 Барилга байгууламж, нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгө акталж, нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хасах тухай 2019-07-10
А/707 Барилга балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2019-07-10
А/706 Татан буулгах, нэгтгэх ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсэг томилох тухай 2019-07-10
А/702 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2019-07-09
А/699 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-07-09
А/698 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-07-09
А/697 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-07-09
А/695 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-07-09
А/692 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2019-07-09
А/691 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-07-09
А/690 Мэргэжлийн зэрэг олгох тухай 2019-07-09
А/689 Сургууль, цэцэрлэг барих газрын талаар авах арга хэмжээний тухай 2019-07-08