Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/1326 Газар эзэмшигчийн оноосон нэр өөрчлөх тухай 2019-12-17
А/1325 Газар эзэмшигч аж ахуйн нэгж, байгууллагын хаяг, байршил өөрчлөх тухай 2019-12-17
А/1324 Газар эзэмшигч аж ахуйн нэгжийн хаяг, байршил, эдэлбэрийн хэлбэр өөрчлөх тухай 2019-12-17
А/1323 Газар эзэмшигчийн оноосон нэр өөрчлөх тухай 2019-12-17
А/1322 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2019-12-17
А/1321 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2019-12-17
А/1320 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2019-12-17
А/1319 Цэцэрлэгийн сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай 2019-12-16
А/1317 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-12-16
А/1315 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, тусгай зөвшөөрлийн үйл ажиллагааны чиглэл нэмэх, хөндлөнгийн шинжээч томилох тухай 2019-12-16
А/1314 Тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай 2019-12-13
А/1313 Нөлөөллийн уулзалт, сургалт, сурталчилгаа зохион байгуулах тухай 2019-12-13
А/1312 Ажил эрчимжүүлэх тухай 2019-12-13
А/1310 Тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай 2019-12-13
А/1309 Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн барилга байгууламж нийслэлийн өмчид бүртгэн авах тухай 2019-12-13
А/1308 Тээврийн хэрэгсэл бүртгэх тухай 2019-12-13
А/1307 Нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай 2019-12-13
А/1303 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2019-12-12
А/1302 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2019-12-12
А/1301 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-12-12