Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/530 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-05-30
А/529 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-05-30
А/528 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-05-30
А/527 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-05-30
А/526 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2019-05-30
А/525 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2019-05-30
А/524 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-05-30
А/523 Нийслэлийн Гамшгаас хамгаалах алба, Мэргэжлийн ангийг шинэчлэн байгуулах, ажиллах журам батлах тухай 2019-05-30
А/521 Дүүргийн Боловсролын хэлтсийн дүрэм, чиг үүрэг батлах тухай 2019-05-30
А/520 Боловсролын сургалтын байгууллага байгуулах тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2019-05-30
А/519 Боловсролын салбарын хяналт шалгалтыг эрчимжүүлэх тухай 2019-05-30
А/518 Нийслэлийн хэмжээнд Төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн Улсын үзлэг зохион байгуулах тухай 2019-05-30
А/517 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-05-29
А/516 Төсөл хэрэгжүүлэгчийн эрхийг цуцлах тухай 2019-05-29
А/515 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр шалгарсныг батламжилж, гэрээ байгуулах эрх олгох тухай 2019-05-29
А/514 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр шалгарсныг батламжилж, гэрээ байгуулах эрх олгох тухай 2019-05-29
А/512 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2019-05-29
А/510 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-05-29
А/509 Гадаад томилолтын тухай 2019-05-29
А/508 Дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтын ажилд дэмжлэг үзүүлэх тухай 2019-05-29