Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/865 Гэрээ байгуулан ажиллах тухай 2019-08-23
А/864 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт, нэр өөрчлөх тухай 2019-08-23
А/863 Газар эзэмших, ашиглах эрх олгох тухай 2019-08-23
А/862 Газар эзэмших, ашиглах эрхийг баталгаажуулах тухай 2019-08-23
А/861 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-08-23
А/859 Замын хөдөлгөөний түгжрэл, ачааллыг бууруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2019-08-22
А/857 Тээврийн хэрэгсэл балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2019-08-22
А/856 Сургууль, цэцэрлэгийн зориулалтаар барилга түрээслэх тухай 2019-08-22
А/855 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2019-08-22
А/854 Дуудлага худалдаа зохион байгуулах тухай 2019-08-22
А/853 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2019-08-22
А/852 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-08-22
А/851 Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн 2019 оны гүйцэтгэлийн гэрээний эхний хагас жилийн биелэлтийн дүнгийн тухай 2019-08-21
А/850 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2019-08-21
А/849 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-08-21
А/848 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-08-21
А/847 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-08-21
А/846 Захиалагчийн хяналт тавих тухай 2019-08-20
А/845 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-08-20
А/844 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-08-20