Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/01 “Эрүүл аюулгүй байдлын индекс тооцох аргачлал” батлах тухай 2013-01-02
А/793 Багахангай дахь Мах боловсруулах үйлдвэрийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2012-12-25
А/792 Хөрөнгө бүртгэх тухай 2012-12-25
А/791 Мэдээллийн технологийн судалгаа шинжилгээний төслийн баг байгуулах тухай 2012-12-25
А/789 Хөрөнгө гаргах тухай 2012-12-21
А/788 Газар эзэмшүүлэх эрх олгох, эзэмшил газрын хэмжээг нэмэгдүүлэх тухай 2012-12-21
А/787 Хөрөнгө гаргах тухай 2012-12-21
А/786 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2012-12-21
А/785 БНСУ-д томилон ажиллуулах тухай 2012-12-21
А/781 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2012-12-19
А/780 Хөрөнгө гаргах тухай 2012-12-19
А/779 Захирамжийн холбогдох заалт болон газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2012-12-17
А/777 Захирамжийн холбогдох заалт болон газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2012-12-17
А/776 Захирамжийн холбогдох заалт болон газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2012-12-17
А/775 Захирамжийн холбогдох заалт болон газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2012-12-17
А/774 Дүүргийн Засаг даргын захирамжийн холбогдох заалт болон газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2012-12-17
А/773 Дүүргийн Засаг даргын захирамжийн холбогдох заалт болон газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2012-12-17
А/772 Захирамжийн холбогдох заалт болон газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2012-12-17
А/771 Дүүргийн Засаг даргын захирамжийн холбогдох заалт болон газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2012-12-17
А/770 Захирамжийн холбогдох заалт болон газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2012-12-17