Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/169 Зэрэг дэв, түүний нэмэгдэл олгох тухай 2013-03-07
А/166 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-03-06
А/165 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2013-03-04
А/164 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2013-03-07
А/163 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2013-03-06
А/162 Дулаан хангамжийн ажлын зураг төсөв боловсруулах тухай 2013-03-04
А/161 Авто замын ажлыг зохион байгуулах тухай 2013-03-04
А/160 Авто замын ажлыг зохион байгуулах тухай 2013-03-04
А/159 Авто замын трассын байршлыг тогтоож, газар эзэмшүүлэх эрх олгох тухай 2013-03-07
А/154 Хөрөнгө гаргах тухай 2013-03-04
А/153 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын гадаад харилцааны үйл ажиллагааны журам батлах тухай 2013-03-01
А/99 Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн тухай 2013-02-08
А/98 Хог хаягдлын тээвэрлэлтийн тухай 2013-02-07
А/95 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2013-02-06
А/83 Үртсэн шахмал түлшний үйлдвэрийн техникийн шинэчлэлтийн ажлыг зохион байгуулах 2013-02-01
А/83 Үртсэн шахмал түлшний үйлдвэрийн техникийн шинэчлэлтийн ажлыг зохион байгуулах 2013-02-01
А/147 Хөрөнгө шилжүүлэх тухай 2013-02-26
А/130 Хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээг зохион байгуулах тухай 2013-02-26
А/126 Төрийн үйлчилгээний чиглэлээр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээг зохион байгуулах тухай 2013-02-26
А/124 Нийгмийн салбарт хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээг зохион байгуулах тухай 2013-02-26