Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/1102 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2013-12-17
А/1101 Нийслэлийн 2013 оны “Шилдэг хүүхэд” шалгаруулах арга хэмжээ, Нийслэлийн хүүхдийн багт наадам “Хүслийн шинэ жил” үйл ажиллагааг зохион байгуулах тухай 2013-12-17
А/1100 Сургалт зохион байгуулах тухай 2013-12-17
А/1099 Хөрөнгө гаргах тухай 2013-12-17
А/1098 Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах тухай 2013-12-12
А/1097 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2013-12-17
А/1096 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-12-17
А/1095 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-12-17
А/1094 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-12-12
А/1093 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-12-17
А/1092 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2013-12-17
А/1090 Нөхөх олговор олгох тухай 2013-12-12
А/1089 Нөхөх олговор олгох тухай 2013-12-12
А/1088 Нөхөх олговор олгох тухай 2013-12-12
А/1087 Нөхөх олговор олгох тухай 2013-12-12
А/1086 Журам батлах тухай 2013-12-10
А/1085 Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай 2013-12-11
А/1084 БНХАУ-д НҮБ-ын Бага хуралд оролцуулах тухай 2013-12-10
А/1083 Мэдээллийн технологийн дэмжлэгийн төв байгуулах тухай 2013-12-10
А/1081 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2013-12-11