Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/346 Эрх шилжүүлэх тухай 2014-05-08
А/338 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжлах тухай 2014-05-28
А/352 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн хугацаа сунгах тухай 2014-04-29
А/351 Газар эзэмшүүлэх эрхийг баталгаажуулах тухай 2014-04-29
А/350 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт өөрчлөх, байршил шилжүүлэх тухай 2014-04-29
А/349 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрх шилжүүлэх тухай 2014-04-29
А/348 Эрх шилжүүлэх тухай 2014-04-29
А/347 Эрх шилжүүлэх тухай 2014-04-29
А/345 Хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2014-04-29
А/344 Шагнах тухай 2014-04-29
А/343 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжлах тухай 2014-04-28
А/342 Татвар төлөгчдийн өдрүүдийг зохион байгуулах тухай 2014-04-28
А/341 Тээврийн хэрэгсэл данснаас хасах тухай 2014-04-28
А/340 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжлах тухай 2014-04-28
А/339 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжлах тухай 2014-04-28
А/337 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжлах тухай 2014-04-28
А/336 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжлах тухай 2014-04-28
А/334 Эрх шилжүүлэх тухай 2014-04-25
А/333 Эрх шилжүүлэх тухай 2014-04-25
А/332 Эрх шилжүүлэх тухай 2014-04-25