Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/864 Тендерийн хэмнэлт зарцуулах тухай 2013-09-13
А/863 Хөрөнгө гаргах тухай 2013-09-13
А/862 Оюутны сургалтын төлбөрийн тухай 2013-09-13
А/861 Халаалтын улирал эхлэх, дуусах хугацааг тогтоох тухай 2013-09-13
А/860 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-09-12
А/859 Эргэлтийн бус хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2013-09-11
А/858 Нөхөх олговрын хөрөнгө гаргах тухай 2013-09-11
А/857 Болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах тухай 2013-09-11
А/856 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-09-11
А/855 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрх шилжүүлэх тухай 2013-09-11
А/854 Бүгд Найрамдах Сингапур Улсад явуулах тухай 2013-09-10
А/853 Барилгын ажилд илэрсэн зөрчлийг арилгах, гүйцэтгэлд хяналт тавих тухай 2013-09-10
А/852 Захирамжийн холбогдох хэсгийг хүчингүй болгож, тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013-09-10
А/851 Нийслэлийн Засаг даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгүүлэх тухай 2013-09-10
А/850 Япон улсад айлчлах тухай 2013-09-10
А/849 “Нийтийн үйлчилгээний Улаанбаатар нэгтгэл” орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрын бүтэц, орон тоог батлах, удирдлагыг томилох, татан буугдсан газруудын удирдлагыг ажлаас чөлөөлөх тухай 2013-09-10
А/848 БНХАУ-ын Шанхай хотод томилон ажиллуулах тухай 2013-09-10
А/847 Тогтоолын хэрэгжилтийг хангах тухай 2013-09-09
А/846 Хот тохижилтын газар НӨҮГ, Улаанбаатар зам засвар,арчлалт ОНӨААТҮГ, Усны барилга байгууламж НӨҮГ-ыг тус тус татан буулгаж “Нийтийн үйлчилгээний Улаанбаатар нэгтгэл” ОНӨААТҮГ байгуулах тухай 2013-09-09
А/845 Захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай 2013-09-09