Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/485 Хөрөнгө гаргах тухай 2014-06-16
А/483 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2014-06-13
А/482 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ хүчингүй болгох тухай 2014-06-13
А/481 Тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай 2014-06-13
А/480 Эрхийн бичгээр урамшуулах тухай 2014-06-13
А/479 Дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтын ажилд дэмжлэг үзүүлэх тухай 2014-06-13
А/478 Тээврийн хэрэгсэл худалдаж авахыг зөвшөөрөх тухай 2014-06-12
А/477 БНСУ-д сургалтаар явуулах тухай 2014-06-12
А/476 Тээврийн хэрэгсэл худалдан авах тухай 2014-06-12
А/474 Иргэдэд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар өмчлүүлэх,шийдвэрийн зарим заалтыг өөрчлөх, хүчингүй болгох тухай 2014-06-11
А/473 Орон сууцны хороолол доторхи авто замыг байгалийн чулуун хучилттайгаар хийх ажлын байршлыг өөрчлөх тухай 2014-06-05
А/472 “Авто худалдааны цогцолбор” орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрын бүтэц, орон тоог батлах тухай 2014-06-05
А/471 Захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай 2014-06-05
А/470 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2014-06-04
А/469 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2014-06-04
А/468 Худалдаа үйлчилгээний зарим байгууллагуудын ажиллах цагийн хуваарьт зохицуулалт хийх тухай 2014-06-04
А/467 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжлах тухай 2014-06-04
А/466 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжлах тухай 2014-06-04
А/465 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжлах тухай 2014-06-04
А/464 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжлах тухай 2014-06-04