Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/648 Хог хаягдлын зориулалтын уут тараах ажлыг зохион байгуулах тухай 2014-07-25
А/647 Дуудлага худалдаагаар газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрх олгох газрын байршлыг тогтоох тухай 2014-07-25
А/646 Газар эзэмших эрх шилжүүлэх, нэр өөрчлөх тухай 2014-07-25
А/645 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт өөрчлөх тухай 2014-07-25
А/644 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн хугацаа сунгах тухай 2014-07-25
А/643 Газар эзэмшүүлэх эрхийг баталгаажуулах тухай 2014-07-25
А/642 Дүүргийн Засаг даргын захирамжийн холбогдох заалт болон газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2014-07-25
А/641 Нийслэлийн өмчид эд хөрөнгө бүртгэж авах тухай 2014-07-25
А/640 Хөрөнгө хүлээлцэх комисс байгуулах тухай 2014-07-25
А/639 Тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай 2014-07-25
А/638 Засгийн газрын тусгай сан Цэвэр агаар сангаас нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлэн хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээг зохион байгуулах тухай 2014-07-25
А/637 Захирамжинд нэмэлт тодотгол оруулах тухай 2014-07-25
А/636 Захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай 2014-07-25
А/635 Налайх дүүргийн нутаг дэвсгэрт шаврын орд ашиглаж буй тоосгоны үйлдвэрүүдийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2014-07-25
А/634 Хүн, малын гоц халдварт өвчин, тарваган тахал өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай 2014-07-25
А/633 Маягт, түүнийг нөхөх зааврыг батлах тухай 2014-07-25
А/632 Үзлэг шалгалт зохион байгуулах тухай 2014-07-25
А/631 Үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах тухай 2014-07-25
А/630 Хөрөнгө гаргах тухай 2014-07-24
А/629 Зөвлөл байгуулах тухай 2014-07-24