Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/230 Захиалагчийн хяналт тавих тухай 2021-03-30
А/229 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2021-03-30
А/228 Эрх шилжүүлэх тухай 2021-03-30
А/227 Эрх шилжүүлэх тухай 2021-03-30
А/226 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2021-03-29
А/225 Төрийн бус байгууллага, мэргэжлийн холбоодоор зарим ажил, үйлчилгээг гүйцэтгүүлэх тухай 2021-03-29
А/224 Мал эмнэлгийн арга хэмжээний тухай 2021-03-29
А/221 Мал эмнэлгийн арга хэмжээний тухай 2021-03-27
А/220 Эрх шилжүүлэх тухай 2021-03-26
А/217 Эрх шилжүүлэх тухай 2021-03-25
А/215 Захиалагчийн хяналт тавих тухай 2021-03-25
А/214 Захиалагчийн хяналт тавих тухай 2021-03-25
А/213 Ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай 2021-03-25
А/212 Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2021-03-25
А/211 Боловсрол сургалтын байгууллага байгуулах тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2021-03-25
А/210 Гэр оронгүй иргэдийн талаар авах арга хэмжээний тухай 2021-03-25
А/209 Эрх шилжүүлэх тухай 2021-03-25
А/208 Төлөвлөгөө батлах тухай 2021-03-25
А/207 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт, байршил, нэр өөрчлөх тухай 2021-03-25
А/206 Газар эзэмших, ашиглах эрх баталгаажуулах тухай 2021-03-25